Ludzie - SportCzekalski Stanisław- działacz turystyczny
Urodzony w 1949 r. w Sosnowcu. Absolwent Wydziału Mechanizacji Górnictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Ukończył również Podyplomowe Studium Turystyki na Uniwersytecie Łódzkim oraz Podyplomowe Studium Marketingu na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Po ukończeniu kursów posiada uprawnienia pedagogiczne oraz przewodnika beskidzkiego i pilota wycieczek. W latach 1980-1997 pracował w Fabryce Maszyn Górniczych "Niwka", pełniąc funkcje kierownicze, w tym w latach 1994-1997 , był wicedyrektorem zakładu. Od 1967 r. jest członkiem PTTK. Od 1999 r. jest prezesem O/PTTK w Sosnowcu. W 2003 r. był współzałożycielem Śląskiej Organizacji Turystycznej. Jest inicjatorem i współrealizatorem wielu imprez turystyki kwalifikowanej w Sosnowcu, w szczególności dla dzieci i młodzieży ( Rajdy Milusińskich, Szlakami Powstania Styczniowego, imprezy na orientację, obozy wędrowne, konkursy krajoznawczo- turystyczne, krasomówcze). W dziedzinie ochrony zabytków, wiele obiektów oznakowano tablicami informacyjnymi. Jest współinicjatorem ustanowienia przez władze samorządowe i Oddział PTTK "Krajoznawczej Odznaki Miasta Sosnowca". Dzięki Stanisławowi Czekalskiemu zostało powołanych wiele szkolnych kół krajoznawczo- turystycznych PTTK w Sosnowcu. Jest autorem publikacji "Sosnowiec- przewodnik po mieście". Publikuje również w "Kurierze Miejskim", "Krajoznawcy Górnoślaskim", "Przyrodzie Śląskiej" i innych pismach. Był inicjatorem obchodów 100 lecia Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, połączonych z wręczeniem nowego sztandaru dla O/PTTK Sosnowiec. Był inicjatorem wielu imprez turystycznych o zasięgu regionalnym i krajowym, które odbywały się na terenie Sosnowca. Popularyzuje Sosnowiec i Zagłębie Dąbrowskie w Polsce.