INTERPELACJE RADNEGO ZBIGNIEWA JASKIERNI I ODPOWIEDZI NA INTERPELACJE
Interpelacja Nr 1: dotyczy Klimontowa z 15.03.2011
Mieszkańcy Klimontowa skarżyli się na pozostawione wraki samochodowe na ul. Klonowej.
 
Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu na interpelację:
" Podczas wizji w terenie przeprowadzonej w dniu 22 marca 2011 bieżącego roku na ulicy Klonowej stwierdzono  jeden pojazd marki Mercedes o numerze rejestracyjnym SO 7120C, który jest wrakiem. Właściciel wyżej wymienionego pojazdu został zobowiązany do jego usunięcia w terminie do 28 marca bieżącego roku. Na wskazanej ulicy nie stwierdzono więcej wraków".
 
Interpelacja Nr 2 : dotyczy Klimontowa z 15.03.2011
Mieszkańcy Klimontowa skarżą się na uciążliwości które powodują parkujące TIR-y na ul. K. Makuszyńskiego.
 
Odpowiedź Urzędu Miejskiego na powyższą interpelację: " W sprawie uciążliwości powodowanych przez parkujące na ulicy K. Makuszyńskiego TIR-a na chwilę obecną brak jest podstaw do podjęcia interwencji ponieważ miejsce parkowania ma miejsce na drodze wewnętrznej nieoznakowanej żadnymi znakami drogowymi typu: "zakaz zatrzymywania" lub " zakaz ruchu". Jednocześnie wyjaśniam, że użytkownikiem wieczystym drogi, na której parkuje TIR jest Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A z siedzibą w Bytomiu".
 
Interpelacja Nr 3: dotyczy Klimontowa z 15.03.2011
Interpelacja mieszkańców Klimontowa w sprawie remontu dróg: Kraszewskiego, Zapolskiej i Makuszyńskiego.
 
Odpowiedź Urzędu Miejskiego na interpelację: " W bieżącym roku Gmina nie planuje remontu ulic: Kraszewskiego, Zapolskiej i Makuszyńskiego. Miejski Zakład Ulic i Mostów w ramach bieżącego utrzymania dróg dokona uzupełnienia ubytków zagrażających bezpieczeństwu użytkowników".
 
Interpelacja Nr 4 : dotyczy Klimontowa z 15.03.2011
Mieszkańcy Klimontowa zwrócili się z prośbą o interwencję w sprawie stanu budynku dawnego Domu Kultury przy ul. mjr Hubala Dobrzańskiego.Odpowiedź Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sosnowcu.
 
" W odpowiedzi na interpelację dotyczącej dawnego Domu Kultury przy ul. Dobrzańskiego w Sosnowcu- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sosnowcu - wyjaśnia, że w przedmiotowym obiekcie prowadzone są przez Spółkę Cywilną AN roboty budowlane dotyczące rozbudowy i nadbudowy byłego kina na siedzibę przedsiębiorstwa wielobranżowego, na podstawie uzyskanej decyzji o pozwoleniu na budowę nr 238/04 z dnia 26.05.2004. Nadmieniam, że decyzją tut. Inspektoratu nr 129/09 z dnia 17.07.2009 inwestorzy uzyskali decyzję na użytkowanie części zrealizowanego obiektu, natomiast w części obiekt znajduje się nadal w trakcie realizacji, a budowa nie została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata. Pragnę nadmienić, że poinformowano inwestora o konieczności uporządkowania i zabezpieczenia terenu budowy".
 
Interpelacja Nr 5: dotyczy Klimontowa z 15.03.2011
Mieszkańcy Klimontowa zwrócili się do mnie z prośbą o interwencję dotyczącą zanieczyszczeń w rejonie sklepu meblowego przy ul. mjr Dobrzańskiego oraz posesji Nr 99 przy tejże ulicy.
 
Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: " Zanieczyszczony teren w rejonie sklepu meblowego przy ulicy mjr H. Dobrzańskiego jest w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych. W stosunku do właściciela nieruchomości kierowane były pisma wzywające do uporządkowania terenu, a także kierowano w tej sprawie wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego w Sosnowcu. Pomimo powyższych działań właściciel nie uporządkował terenu nawet będąc ukaranym przez Sąd. Jeżeli chodzi o teren w rejonie posesji Nr 99 przy ul.mjr Hubala Dobrzańskiego ( zaplecze budynku), ustalono, że działki Nr 409/57, 409/58, 409/59, obręb Klimontów są w użytkowaniu wieczystym Grupy Finansowej Premium S.A z siedzibą w Katowicach przy ul. Mieczyków 14. W powyższej sprawie skierowano pismo wzywające właściciela do podjęcia prac porządkowych na przedmiotowym terenie. Postępowanie w sprawie wyegzekwowania uporządkowania terenów prowadzone jest przez Straż Miejską w Sosnowcu.
 
Interpelacja Nr 6: dotyczy Środuli z 16.03.2011
Mieszkańcy Środuli zwrócili się z prośbą o interwencję w zakresie poprawienia stanu ulicy Jędryczki na Środuli.
 
Odpowiedź Urzędu Miejskiego. " Z uwagi na ograniczenia finansowe w budżecie, Gmina w obecnym roku nie planuje wymiany nawierzchni ul. Jędryczki. Miejski Zakład Ulic i Mostów, w ramach bieżącego utrzymania będzie dokonywał monitoringu oraz cząstkowych napraw nawierzchni jezdni różnymi technologiami.
 
Interpelacja Nr 7 : dotyczy Środuli z 16.03.2011
Mieszkańcy Środuli zwrócili się z prośbą o interwencję w zakresie poprawienia stanu ulicy Frankiewicza i Prusa.
 
Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu. " Miejski Zakład Ulic i Mostów, na ul. Prusa i ul. Frankiewicza dokona uzupełnień ubytków w nawierzchni jezdni stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa użytkowników.
 
Interpelacja Nr 8: dotyczy Środuli z 16.03.2011
Mieszkańcy Środuli zwrócili się do mnie z prośbą o interwencję w sprawie dzikich wysypisk w rejonie ulic: Okrzei i Piotrkowskiej.
 
Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu. " Dzikie wysypiska śmieci zlokalizowane na działkach będących własnością Gminy wzdłuż drogi łączącej ulicę Stefana Okrzei z ulicą Piotrkowską zostaną uporządkowane w ramach prac interwencyjnych w miesiącu kwietniu bieżącego roku. Jednocześnie informuję, że zanieczyszczone tereny przy ul. Wapiennej stanowią własność prywatną. Wyjaśniam, że Gmina nie może wydatkować środków publicznych na realizację jakichkolwiek zadań na gruntach nie będących jej własnością. Nadmieniam również, że zwróciłem się pisemnie do Komendanta Straży Miejskiej o wyegzekwowanie uporządkowania zanieczyszczonych nieruchomości od ich właścicieli.
 
Interpelacja Nr 9: dotyczy Środuli z 16.03.2011
Szkoła Podstawowa Nr 42 w Sosnowcu przy ul. Prusa zwróciła się z prośbą o interwencję w sprawie dewastacji terenu wokół szkoły.
 
Odpowiedź Urzędu Miejskiego. " Wokół Szkoły Podstawowej Nr 42 znajdują się liczne boiska szkolne i rozległe obszary zielone, stanowiące teren szkolny. W okresie wiosennym, letnim i wczesną jesienią dochodzi czasem do niewłaściwych zachowań młodzieży, ale również osób starszych, które spożywają alkohol, niszczą mienie, wybijają szyby, malują graffiti. Należy nadmienić, że w dużej bliskości szkoły funkcjonuje bar oraz sklep Biedronka, w których istnieje możliwośc kupienia alkoholu...Dyrektor szkoły Pani Lucyna Rusek zawiadomiła Komendę Rejonową Policji o takiej sytuacji ".
 
Interpelacja Nr 10: dotyczy Sielca z 16.03.2011
Mieszkańcy Sielca zwrócili się z prośbą o interwencję dotyczącą możliwości powstania dojścia do garaży przy ul. Andersa- boczna oraz połączenia komunikacyjnego tej ulicy z ul. Narutowicza.
 
Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu. " Ul. Narutowicza jest drogą klasy "G" ( główna). Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 ze zm) droga klasy G powinna mieć powiązania z drogami nie niższej klasy niż L ( wyjątkowo klasy D), a odstępy między skrzyżowaniami poza terenem zabudowy nie powinny być mniejsze niz 800 m oraz na terenie zabudowy nie mniejsze niż 500 m; dopuszcza się wyjątkowo odstępy między skrzyżowaniami poza terenem zabudowy nie mniejsze niż 600 m, a na terenie zabudowy- nie mniejsze niż 400 m, przy czym na drodze klasy G należy ograniczyć liczbę i częstość zjazdów przez zapewnienie dojazdu z innych dróg niższych klas. Wykonanie skrzyżowania ul. Andersa- boczna z ul. Narutowicza nie spełniałoby ww. przepisu. Nadmieniam, że istnieje możliwość dojazdu do garaży z drogi o niższej randze komunikacyjnej ( ul. Andersa - boczna). Ponadto w śladzie ul. Narutowicza planowane jest poprowadzenie Drogowej Trasy Średnicowej. Tego typu droga ma ograniczoną ilość włączeń ( przede wszystkim z dróg głównych podstawowego układu drogowego). Pomiędzy ul. Narutowicza a ul. Andersa- boczna na wysokości garaży istnieje zwyczajowe przejście piesze. W przypadku zamiaru budowy chodnika w tym rejonie zadanie wymagałoby zaplanowania środków na opracowanie dokumentacji oraz na realizację.
 
Interpelacja Nr 11 z 16.03.2011- dotyczy: Sielca i Centrum
Mieszkańcy Sielca i Centrum zwrócili się z prośbą o interwencję w sprawie przejść podziemnych w rejonie CWK ul. 3 Maja, w sprawie nawierzchni chodników przy ul. 3 Maja i rejon dościa od ul. Mościckiego do Parku Sieleckiego.
 
Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu. "Gmina posiada wykonaną w 2010 r dokumentację projektową dla remontu przejścia podziemnego przy ul. 3 Maja w rejonie CWK. Ze względu na koszt całości przedsięwzięcia oraz ograniczone środki w budżecie, jakie mogą być przeznaczone na remonty dróg oraz obiektów inżynierskich, zadanie to nie będzie realizowane w najbliższym czasie. Planowane jest w roku bieżącym- koniec kwietnia- podjęcie robót w ograniczonym zakresie tj. wykonanie remontu schodów, naprawa posadzki w tunelu, uzupełnienie tynków, malowanie sufitów i balustrad oraz remont murków wokół schodów przejścia a także oczyszczenie ścian i przygotowanie tablic, na których będzie można umieszczać ogłoszenia. W tym roku planuje się remont przejść w rejonie ul. Jastrzębiej, Pawiej i Dęblińskiej. W bieżącym roku Miejski Zakład Ulic i Mostów planuje wykonanie remontu chodnika przy ul. 3 Maja na odcinku od byłego Szpitala Miejskiego Nr 2 do ul. Ignacego Mościckiego. Ciąg pieszy będzie wykonany z nawierzchni asfaltobetonowej. Natomiast na odcinku od Restauracji "Empire" w kierunku Parku Sieleckiego wykonane będą doraźne naprawy, polegające na uzupełnieniu ubytków zagrażających bezpieczeństwu użytkowników."
 
Interpelacja Nr 12 : dotyczy Środuli z 16.03.2011
Mieszkańcy Środuli zwrócili się do mnie z prośbą o wyjaśnienie, czy miasto Sosnowiec będzie podejmowało rozmowy ze Spółdzielnią Środula w sprawie likwidacji azbestu na blokach w Osiedlu Środula.
 
Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu. " Wyroby zawierające azbest zakwalifikowane zgodnie z oceną do wymiany na skutek nadmiernego zużycia lub uszkodzenia powinny być usunięte przez właściciela, uzytkownika wieczystego lub zarządcę nieruchomości, urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest. Termin użytkowania wyrobów zawierających azbest wyznaczono do 31.12.2032 roku, termin ten określono w "Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu" na lata 2009- 2032"..... Ponadto informuję, że Ministerstwo Gospodarki prowadzi bazę wyrobów i odpadów zawierających azbest. Baza jest narzędziem do gromadzenia i przetwarzania informacji uzyskanych z inwentaryzcji wyrobów zawierających azbest. Dane inwentaryzacyjne wprowadzają urzędy gmin i urzędy marszałkowskie. Spółdzielnie mieszkaniowe przekazują dane inwentaryzacyjne wraz z oceną stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest do urzędu marszałkowskiego. Przedstawiając powyższe informuję, że usunięcie azbestu z bloków mieszkalnych jest obowiązkiem spółdzielni mieszkaniowej zarządzającej nieruchomością. 
 
Interpelacja Nr 13 dotyczy Klimontowa z 17.03.2011
Mieszkańcy budynku przy ul. Mjr. Hubala Dobrzańskiego 132 zwrócili się o interwencję w sprawie zakończenia prac przy podłączaniu CO.
 
Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: " Budynek przy ul. Mjr Henryka Hubala Dobrzańskiego 132 w Sosnowcu należy do zasobów mieszkaniowych Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.S. Wystąpiłem do Prezesa ww. Spółki w sprawie poinformowania mnie o terminie zakończenia prac związanych z podłączeniem centralnego ogrzewania do budynku...."
 
Interpelacja Nr 14 dotyczy ul. Kukułek z 7.04.2011
Mieszkańcy ul. Kukułek zwrócili się z prośbą w sprawie przyśpieszenia spraw związanych z budową : chodników, kanalizacji i oświetlenia.
 
Odpowiedź otrzymana z Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: "  W planie remontów na bieżący rok nie jest zapisany remont ( przebudowa) ul. Kukułek jak również budowa oświetlenia. Odnośnie budowy kanalizacji wyjaśniam,iż Gmina dysponuje dokumentacją projektową wraz z ważnym pozwoleniem na budowę Nr 530/10 z dnia 07.09.2010 r. Dokumentacja ta obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w zakresie, której wchodzi również budowa nowych odcinków chodnika, przebudowa po śladzie jezdni, istniejących wjazdów i chodników,  od ul. Podhalańskiej do ul. Kombajnistów. Z uwagi na brak środków finansowych inwestycja nie została ujęta w planie budżetu na rok bieżący.
 
Interpelacja Nr 15 dotyczy:  mieszkańców Placu Kościuszki w Sosnowcu z 8.04.2011 w sprawie wycinki drzew wzdłuż torów kolejowych w rejonie Placu Kościuszki.
 
Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: " ....po rozpatrzeniu wniosku PKP Polskich Linii Kolejowych decyzją WŚR.KA.7635-381/10 z dnia 22.11.2010 wydano zezwolenie na usunięcie 41 sztuk drzew z rodzaju topola, rosnących na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa we władaniu PKP Polskie Linie Kolejowe. W trakcie oględzin drzew ustalono, że drzewa z rodzaju topola należące do gatunków nierodzimych były w złej kondycji zdrowotnej, z bardzo dużym posuszem w koronach.Drzewa te rosły w odległości ok. 10 m od torów kolejowych....Ustalenie rodzajów elementów ochrony akustycznej oraz możliwości ich zastosowania, będą rozważane po przeprowadzeniu analizy uciążliwości powodowanych hałasem na danym odcinku linii kolejowej, w ramach zleconego projektu "Utworzenie mapy akustycznej dla Gminy Sosnowiec", na podstawie którego opracowany zostanie "Program ochrony środowiska przed hałasem".
 
Interpelacja Nr 16 z 31.03.2011: dotyczy mieszkańców mieszkańców Środuli
Mieszkańcy Środuli zwrócili się z zapytaniem czy istnieje plan zagospodarowania terenów zamkniętych ulicami: Prusa- Okrzei- Północna.
 
Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu:" Dla terenu Środuli ( zamknięty ulicami Prusa- Okrzei-Północna) w części obowiązuje Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla terenu obejmującego obszar "Srodula- Północ", przyjęty uchwałą Nr 233/XIX/2003 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dn. 18.12.2003 roku. Na pozostałym terenie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego miasta.
 
Interpelacja Nr 17 z 31.03.2011: dotyczy mieszkańców Osiedla Środula i Konstantynowa
 
Mieszkańcy Środuli i Konstantynowa zwrócili się z prośbą o odpowiedź w sprawie planów Miasta odnośnie zagospodarowania terenów Konstantynowa i ul. Staszica.
 
Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: " Dla terenu Konstantynowa -ul. Staszica brak jest planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca".
 
Interpelacja Nr 18 z dnia 31.03.2011: dotyczy mieszkańców Środula.
Mieszkańcy zwrócili się z prośbą o interwencję w sprawie napraw dróg: Północna, Frankiewicza, Jędryczki.
 
Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: " Ubytki w jezdni zostały uzupełnione mieszanką Remontera w następujących terminach: Frankiewicza 9.04.2011, ul. Północna, Jędryczki w dniu 11.04.2011.
 
Interpelacja Nr 19 z dnia:9.05.2011: dotyczy mieszkańców Środuli
Mieszkańcy zwrócili się z prośbą o przyśpieszenie prac przy budowie boiska sportowego przy I LO im. Roździeńskiego w Sosnowcu i SP Nr 16.
 
Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: "  Kluczową kwestią związaną z budową boisk jest odwodnienie. Dyrektor ZSO Nr 1 w porozumieniu z Wydziałem Edukacji i Projektantem wystąpił do RPWiK o wydanie zgody z określeniem warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych z terenu projektowanych boisk do kanalizacji Dn 400 w ul. Staszica w dwóch wariantach:
 • odprowadzenie całej ilości wody tj. wartość ok. 30 l/s
 • odprowadzenie części wody, ( nadmiaru przelewowego) ze zbiorników retencyjnych i studni chłonnych w ilości 6 l/s
W odpowiedzi RPWiK uzależnił rozpatrzenie wniosku od wykonania obliczeń zlewni ścieków sanitarnych i deszczowych odprowadzanych do tejże kanalizacji oraz od dokonania przez projektanta analizy czy istniejąca kanalizacja jest w stanie przyjąć dodatkową ilość ścieków deszczowych.
Biorąć pod uwagę koszt wykonania powyższego opracowania oraz niepewny wynik, gdyż okazać się może, że istniejąca kanalizacja nie przejmie zrzutu wód opadowych z boisk bez szkody dla dotychczasowych użytkowników postanowiono:
 • dokonać kontrolne odwierty dla ustalenia struktury podłoża gruntowego w rejonie boisk
 • w oparciu o wyniki w/w badań gruntu przeanalizować możliwość odwodnienia boisk za pomocą systemu studni chłonnych bez włączania do kanalizacji.

Interpelacja nr 20 z dnia: 9.05.2011- dotyczy mieszkańców Sielca.

 Mieszkańcy Sielca zwrócili się do mnie z prośbą o interwencję w sprawie przejścia podziemnego przy dawnej kopalni "Sosnowiec" przy ul. Narutowicza.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: " Polecono Miejskiemu Zakładowi Ulic i Mostów pomalowanie otynkowanych powierzchni przejścia podziemnego pod ul. Gabriela Narutowicza w rejonie byłej KWK Sosnowiec. Powierzchnie mozaikowe zostaną umyte.

Interpelacja Nr 21 z dnia: 9.05.2011- dotyczy mieszkańców Centrum.

 Mieszkańcy z Centrum zwrócili się do mnie z prośbą o interwencję w sprawie poprawy nawierzchni na chodniku na moście na ul. Warneńczyka.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: "Miejski Zakład Ulic i Mostów dokona uzupełnienia ubytków w nawierzchni ciągu pieszego na moście na ul. Warneńczyka".

Interpelacja Nr 22 z dnia : 9.05.2011- dotyczy mieszkańców Klimontowa

Mieszkańcy Klimontowa zwrócili się z prośbą o interwencję w sprawie dzikich wysypisk w rejonie:

 • ul. Zapolskiej- blok 10 A
 • Klimontów- Browar, rejon ul. Braci Gierymskich ( przy źródełku)
 • ul. Batalionów Chłopskich
Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: " Prace w rejonie źródełka zostały ujęte w harmonogramie prac interwencyjnych. Ponadto wystąpiono do Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A z siedzibą w Bytomiu w sprawie ul. Zapolskiej 10A, oraz do Tramwajów Śląskich S.A w sprawie uporządkowania ul. Batalionów Chłopskich.
 
Interpelacja Nr 23 z dnia: 9.05.2011- dotyczy mieszkańców Sosnowca
Mieszkańcy Sosnowca zwrócili się do mnie z prośbą o zainicjowanie opracowania przez kompetentne Wydziały Urzędu Miejskiego w Sosnowcu szlaku turystycznego po terenie Sosnowca ukazującego miejsca urodzin, pobytu i miejsca spoczynku znanych dziennikarzy sportowych, z których Sosnowiec słynął.
 
Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu. " Idea utworzenia szlaku turystycznego upamiętniającego wybitnych dziennikarzy sportowych, którzy żyli i działali na terenie naszego miasta jest z pewnością godna uwagi. Do chwili obecnej jedynie redaktor Jan Ciszewski jest obecny w  świadomości sosnowiczan jako patron Stadionu Piłkarskiego przy Alei Mireckiego 31. Niestety z przykrością informuję, żę w chwili obecnej nie planujemy wytyczenia takiego szlaku na terenie naszego miasta. Jednak pomysł jest bardzo ciekawy i należałoby rozważyć jego realizację w przyszłości."
 
Interpelacja Nr 24 z dnia 9.05.2011: dotyczy mieszkańców Sosnowca
Mieszkańcy Sosnowca zwrócili się do mnie z prośbą o rozeznanie planów Urzędu Miejskiego w sprawie budynku dawnej Szkoły Realnej.
 
Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: " W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie budynku dawnej Szkoły Realnej należącego do Uniwersytetu Śląskiego- wyjaśniam, iż tut. Urząd prowadzi rozmowy z Uniwersytetem Śląskim w kwestii wzajemnego przejmowania nieruchomości. Biorąc pod uwagę złożoność przedmiotowego problemu- jego załatwienie wymaga kompleksowego podejścia uwzględniającego wszelkie aspekty ekonomiczne jak również prawne i celowościowe. W celu wypracowania koncepcji uregulowania spraw nieruchomości pomiędzy Gminą Sosnowiec a Uniwersytetem Śląskim - został powołany zespół roboczy złożony z przedstawicieli tut. Urzędu oraz Uniwersytetu. Termin pierwszego spotkania zespołu został zaplanowany w bieżącym miesiącu".
 
Interpelacja Nr 25 z dnia 9.05.2011: dotyczy mieszkańców Sosnowca
Mieszkańcy Sosnowca zwrócili się do mnie z apelem o uczczenie tablicami miejsc pamięci narodowej:
 • Ulica Mireckiego- miejsce koncentracji a następnie miejsce skąd deportowano mieszkańców Sosnowca do Obozu Hitlerowskiego w Oświęcimiu
 • Ulica 1 Maja 21/23- miejsce funkcjonującego w tym miejscu obozu koncentracyjnego w czasie II Wojny Światowej, skąd byli wywożeni do obozów na terenie Niemiec.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: " W związku z interpalacją zgłoszoną w okresie międzysesyjnym z dnia 9.05.2011 w sprawie umieszczenia przy ul. Mireckiego i przy ul. 1 Maja tablic upamiętniających wydarzenia historyczne z okresu II Wojny Światowej, zwracam się z uprzejmą prośbą o wskazanie dokumentów potwierdzających działania okupanta na tym terenie.

Interpelacja Nr 26 z dnia 15.05.2011: dotyczy mieszkańców Klimontowa

Mieszkańcy Klimontowa zwrócili się do mnie z prośbą o interwencję w sprawie remontu dawnej cechowni i elewacji krytej pływalni w Klimontowie.

 Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu. " Na zlecenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu będącego stałym zarządcą Krytej Pływalni Klimontów, opracowano projekt remontu elewacji przedmiotowej nieruchomości oraz adaptacji drugiej kondygnacji na sale fitness i służące gimnastyce korekcyjnej. Zadanie to zgłaszane było do realizacji w latach ubiegłych. Nie znalazło się jednak w ostatecznych wersjach planów, a co za tym idzie nie podjęto robót budowlanych".

 Interpelacja Nr 27 z dnia 15.05.2011: dotyczy mieszkańców Klimontowa

Mieszkańcy Klimontowa zwrócili się do mnie z prośbą o interwencję w sprawie remontu ulic: Kraszewskiego, Zapolskiej i Makuszyńskiego.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu. " W planie remontów w bieżącym roku brak jest zapisu o ul. Kornela Makuszyńskiego, Józefa Ignacego Kraszewskiego i Gabrieli Zapolskiej. Miejski Zakład Ulic i Mostów, w ramach bieżącego utrzymania będzie dokonywał monitoringu oraz cząstkowych napraw poprzez uzupełnienie ubytków w nawierzchni jezdni stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa użytkowników".

Interpelacja Nr 28 z dnia 2.06.2011: dotyczy mieszkańców Zagórza

Mieszkańcy Zagórza zwrócili się z prośbą o podjęcie dalszych rozmów w sprawie przejęcia przez miasto Stadionu "Górnika" w Zagórzu od Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu. " W odpowiedzi na Pana interpelację dotyczącą przejęcia od Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A w Bytomiu obiektu sportowego "Górnika" położonego w Sosnowcu przy ul. Braci Mieroszewskich- wyjaśniam, że Gmina ostatecznie zrezygnowała z nabycia przedmiotowej nieruchomości z uwagi na bardzo niekorzystne warunki przedstawione przez zbywającego. Biorąc pod uwagę stanowisko Spółki w tej sprawie- Gmina odstąpiła od dalszych negocjacji". 

Interpelacja Nr 29 z 1.06.2011: dotyczy mieszkańców Dolnej Środuli

Mieszkańcy ulicy Dzikiej od czterech lat prowadzą korespondencję z Urzędem Miejskim w Sosnowcu w sprawie udrożnienia rowu meloracyjnego w rejonie ulicy Sokolskiej i połączenia rowu z Potokiem Zagórskim. Od lat zalewane są posesje przy ul. Dzikiej.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: " Gmina Dąbrowa Górnicza prowadzi działania w zakresie zawarcia porozumienia trójstronnego pomiędzy Gminami: Dąbrowa Górnicza, Będzin i Sosnowiec zmierzającego do wybudowania systemu odwadniającego tereny dzielnicy Mydlice w Dąbrowie Górniczej, ul. Kamiennej w Będzinie oraz okolic ogródków działkowych ROD "Zagórze" i osiedla Dolna Środula w Sosnowcu. Wstępnie proponowana jest opracowanie koncepcji, na podstawie której określony zostanie wstępny koszt przedsięwzięcia oraz zakres partycypacji poszczególnych Gmin. W związku z powyższym wstrzymuje się planowane działania Gminy w samodzielnym realizowaniu udrożnienia rowu.

Interpelacja Nr 30 z 6.06.2011: dotyczy mieszkańców Sosnowca

Mieszkańcy Sosnowca zwrócili się do mnie o interwencję w sprawie aktualizacji tablic informacyjnych Szpitala Miejskiego znajdujących się na ul. Lenartowicza i na ul. Braci Mieroszewskich.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: " W odpowiedzi na interpelację w sprawie tablic informacyjnych Szpitala Miejskiego przy ul. Lenartowicza i ul. Braci Mieroszewskich uprzejmie informuję, że zostały podjęte działania w celu uaktualnienia ich treści. Na dzień dzisiejszy został przygotowany projekt tablic, który znajduje się w realizacji. Z uwagi na nietypowość projektu realizacja ostateczna planowana jest na drugą połowę lipca".

Interpelacja Nr 31 z 7.06.2011: dotyczy mieszkańców Klimontowa

Mieszkańcy Klimontowa zwrócili się z prośbą o wymianę okien w budynku przy ul. Dobrzańskiego 99.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: W odpowiedzi na interpelację dotyczącą wymiany okien w budynku przy ul. Dobrzańskiego 99 uprzejmie informuję, że w miarę posiadanych środków finansowych okna będą sukcesywnie wymieniane. Na rok 2011 przewidziana jest wymiana okien ( 58 sztuk) na elewacji zachodniej budynku przy ul. Dobrzańskiego 99 w Sosnowcu.

Interpelacja Nr 32 z 8.06.2011: dotyczy mieszkańców Klimontowa

Mieszkańcy Klimontowa zasygnalizowali fakt, że wiadukt w rejonie ul. Dobrzańskiego/ S-1 nie jest dobrze zabezpieczony barierkami.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: " Wiadukt w ciągu ul. Mjr Henryka Hubala Dobrzańskiego przebiegający nad drogą ekspresową S-1 pozstaje w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach. Tut. Urząd po zakończeniu remontu przedmiotowego wiaduktu skierował wniosek do Inwestora o zamontowanie dodatkowych barierek ochronnych oddzielających chodnik od skarpy w rejonie schodów technologicznych, jednak do dnia dzisiejszego nie został on zrealizowany. Biorąc pod uwagę w prawdzie niewielki a jednak ruch pieszych wzdłuż wiaduktu stosowny wniosek w tej sprawie zostanie ponowiony.

Interpelacja Nr 33 z 25.05.2011: dotyczy mieszkańców Sielca

Mieszkańcy Sielca zwrócili się do  mnie z prośbą o interwencję w sprawie remontu ciągu pieszego w rejonie górnej części ul. Wawel.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: " Ciąg pieszy przy ul. Wawel ( w górnej części ulicy po przeciwnej stronie Kościoła Św. Barbary) wykonany zostanie z asfaltobetonu. Pomimo niezadawalającego wyglądu, jego stan nie stwarza zagrożenia bezpieczeństwa uzytkowników. W przypadku możliwości finansowych, jego remont zostanie zapisany do propozycji planu remontów Miejskiego Zakładu Ulic i Mostów na rok przyszły. W ramach bieżącego utrzymania dróg dokonując kontroli stanu Miejski Zakład Ulic i Mostów uzupełni powstające ubytki. Nadmieniam, że Miejski Zakład Ulic i Mostów ma w planie wykonanie miejsc postojowych w rejonie Przedszkola Miejskiego Nr 27 przy ul. Wawel- w technologii z płyt typu Jomb.

Interpelacja Nr 34 z 25.05.2011: dotyczy mieszkańców Sielca

Mieszkańcy Sielca zwrócili się z apelem o budowę świateł na przejściu przez ul. 3 Maja do kościoła na ul. Skautów.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: " Odnośnie budowy sygnalizacji świetlnej w ciągu ul. 3 Maja ( w okolicy kościoła) uprzejmie informuję, że sprawa ta była już przedmiotem analiz w latach wcześniejszych. Miejsce to jest na bieżąco monitorowane pod kątem bezpieczeństwa ruchu, zostało odpowiednio oznakowane i na bazie prowadzonych obserwacji nie znajduje się uzasadnienia dla budowy przedmiotowej sygnalizacji. Nadmienić w tym miejscu trzeba, że w bliskiej odległości od kościoła ( ok. 200 m) znajduje się przejście podziemne, z którego również można korzystać i które stanowi najbezpieczniejszy sposób przekraczania jezdni. Ponadto funkcjonariusze Policji dokonują w tym rejonie kontroli z użyciem radarów i w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości ze strony kierowców wystawiają mandaty karne. W roku bieżącym planowana jest wymiana znaków D-6 przejście dla pieszych na nowe umieszczone na tle folii fluorescencyjnej, a oznakowanie poziome przejścia- po rozstrzygnięciu zamówienia publicznego- zostanie wykonane w technologii grubowarstwowej.

Interpelacja Nr 35 z 25.05.2011: dotyczy mieszkańców Sielca

Mieszkańcy Sielca zwrócili się z apelem o remont parkingu przed Przychodniami na ul. Wawel.

 Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: " W 2010 r przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wybór Wykonawcy opracowania dokumentacji projektowej dla zagospodarowania terenu w obszarze przychodni przy ul. Wawel. Jednak postępowanie zostało unieważnione, ponieważ cena złożonej oferty przekroczyła kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Opracowanie dokumentacji projektowej będzie proponowane do planu remontów na rok przyszły.

Interpelacja Nr 36 z 22.08.2011: dotyczy ujęcia w planach inwestycji na rok 2012 remontu ulicy Jędryczki

Mieszkańcy Środuli zwrócili się z apelem o dokończenie remontu ulicy Jędryczki. Został dotychczas wykonany I etap w środkowej części tej ulicy. Położenia nowej nawierzchni wymaga odcinek od strony ulicy Zuzanny i ul. Prusa.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu:

" ... Mając na względzie niedawno zakończoną inwestycję Gminy w zakresie przebudowy dróg w tym rejonie oraz lokalizację nowej firmy bezpośrednio przy ul. Jędryczki, zadanie to- polegające na remoncie nawierzchni jezdni zostanie zaproponowane do planu remontów na rok 2012".

Interpelacja Nr 37 z 22.08.2011: dotyczy naprawy ulicy Frankiewicza na Środuli

Mieszkańcy Środuli zwrócili się z apelem o naprawę uszkodzeń i dziur na ul. Frankiewicza. Ulica ta na skutek położenia złej nawierzchni po przeprowadzonych pracach polegających na układaniu instalacji uległa degradacji.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego z dnia 25.08.2011:

" W dniu 23.08.2011 służby Wydziału Organizacji zarządzania Drogami i Ruchem Drogowym dokonały oceny stanu technicznego nawierzchni jezdni ulicy Antoniego Frankiewicza - na tej podstawie zostały polecone do realizacji Miejskiemu Zakłądowi Ulic i Mostów prace  w zakresie miejscowych napraw nawierzchni jezdni. Termin realizacji prac przewidziany jest do dnia 9.09.2011.

Interpelacja Nr 38 z 22.08.2011: dotyczy naprawy ul. Popiełuszki

Mieszkańcy Zagórza zwrócili się z apelem o naprawę uszkodzeń i dziur na ulicy Popiełuszki.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu:

" W dniu 23.08.2011 służby Wydziału Organizacji Zarządzania Drogami i Ruchem Drogowym dokonały oceny stanu technicznego nawierzchni jezdni ulicy ks. Jerzego Popiełuszki- na tej podstawie zostały polecone do realizacji Miejskiemu Zakładowi Ulic i Mostów prace w zakresie miejscowych napraw nawierzchni jezdni. Termin realizacji: 9.09.2011. 

Interpelacja Nr 39 z 24.08.2011: dotyczy odwodnienia ul. Andersa

Dyrekcja Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ul. Andersa w Sosnowcu zwróciła się z prośbą o wsparcie w zakresie wykonania odwodnienia ul. Andersa na odcinku schodzącym do DPS. Na skutek opadów DPS ulega zalewaniu. Ostatnie opady z 16.08.2011 poczyniły duże straty w infrastrukturze DPS.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu z dnia 7.09.2011:

"W celu zminimalizowania napływu wód opadowych z ulicy Gen. Andersa -boczna w rejonie skrzyżowania z ul. Mariana Maliny w ramach zadań realizowanych przez WDR w terminie do dnia 30.09.2011 w trybie awaryjnym planowane jest wykonanie prac, których zakres rzeczowy obejmie między innymi: odbudowę studni kanalizacyjnej, wpustów ulicznych wraz z przykanalikami, zabudowę krawężników drogowych...W celu odbioru wód opadowych na terenie Domu Pomocy Społecznej Nr 1 MZUiM został zobowiązany w terminie do 30.09.2011 do wymiany istniejących betonowych pokrywy wpustów ulicznych na pokrywy z polimerobetonu o większej zdolności przepustowej......

Interpelacja Nr 40 z 22.09.2011: dotyczy progów spowalniających na ulicy Prusa i ul. Frankiewicza

Wniosek zgłoszony przez mieszkankę Środuli.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu z dnia 11.10.2011:

"Ulice Prusa i Frankiewicza są drogami powiatowymi, po których kursuje autobusowa komunikacja publiczna i zgodnie z zapisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach ( Dz. U. Nr 220, poz. 218 ze zmianami)- załącznik Nr 4- niedopuszczalne jest stosowanie progów zwalniających na tego typu ciągach komunikacyjnych.......Umieszczone tzw. azyle- wysepki spełniają warunki bezpieczeństwa......

Interpelacja Nr 41 z dnia 22.09.2011: dotyczy sygnalizacji świetlnej w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 42 ul. Prusa

Wniosek zgłoszony przez mieszkankę Środuli.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu z dnia11.10.2011:

"Propozycja zabudowy sygnalizacji świetlnej w rejonie szkoły, przedszkola przy ul. Prusa jest nieuzasadniona. Funkcjonujące obecnie w tym miejscu rozwiązania wydają się być wystarczające i nie jest planowana budowa sygnalizacji świetlnej. Istniejący azyl dla pieszych dobrze spełnia swoją funkcję...."

Interpelacja Nr 42 z dnia 22.09.2011: dotyczy remontu elewacji "Pływalni Klimontów" oraz adaptacji drugiej kondygnacji budynku

Wniosek zgłoszony przez mieszkańców Klimontowa.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu:

" W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 22.09.2011 dotyczący remontu elewacji budynku "Pływalni Klimontów" informuję, że zadanie zostało ujęte w planie zadań inwestycyjnych na 2012  w poszerzonym zakresie. Oprócz modernizacji elewacji całego obiektu, przewidywana jest również adaptacja drugiej kondygnacji budynku na sale fitness i gimnastykę korekcyjną oraz modernizacja pomieszczenia z niecką basenową i renowacja niecki. Projekt , o którym mowa we wniosku został opracowany w 2008 r. Jednak najprawdopodobniej niezbędne będzie wprowadzenie korekty do projektu w tzw. strefie wejścia, która umożliwi niekolidujący z sąsiednim budynkiem dostęp do pomieszczeń na piętrze".

Interpelacja Nr 43 z dnia 26.09.2011: dotyczy poprawy stanu technicznego ścieżek rowerowych w Parku 1000-lecia w Milowicach

 Wniosek zgłoszony przez mieszkankę Milowic.

Odpowiedź na interpelację przez Urząd Miejski w Sosnowcu: " W odpowiedzi na Pana wniosek zgłoszony w okresie międzysesyjnym w dniu 26.09.2011 wyjaśniam, że jeszcze przed rozpoczęciem sezonu zimowego na przełomie m-cy listopada/grudnia b.r. Miejski Zakład Ulic i Mostów wykona prace związane z poprawą istniejącego stanu technicznego ścieżek rowerowych. Zakres rzeczowy planowanych do wykonania prac obejmuje między innymi uzupełnienia ubytków i obniżeń frezem asfaltobetonowym. Nadmieniam, że w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych ww. prace zostaną przeprowadzone w okresie wiosennym tj. w terminie do końca miesiąca kwietnia 2012 r.

 

Interpelacja Nr 44 z dnia 19.10.2011: dotyczy uzupełnienia balustrad i barierek w rejonie przejść podziemnych - Rondo Gierka.

Wniosek zgłoszony przez mieszkańców Sosnowca.

Odpowiedź na interpelację Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: " W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną przez Pana Radnego w okresie międzysesyjnym w sprawie dewastacji i kradzieży mienia na obiekcie inżynierskim NR- 16/30004423 Przejście ul. Henryka Sienkiewicza- ul. Stanisława Małachowskiego uprzejmie wyjaśniam, że:

W dniu 24.10.2011 służby właściwego merytorycznie Wydziału Organizacji i Zarządzania Drogami i Ruchem Drogowym dokonały lustracji obiektu- nie stwierdzając nieprawidłowości stwarzających zagrożenie dla korzystających z obiektu. W związku z notorycznymi dewastacjami oraz kradzieżą mienia na zgłoszonym obiekcie inżynierskim w dniu 25.10.2011 zwróciłem się do Komendanta Straży Miejskiej i Komendanta Policji w Sosnowcu z wnioskiem o wzmożenie patroli w obszarze wniokowanego obiektu. Nadmieniam, że w I połowie miesiąca września b.r. Miejski Zakład Ulic i Mostów zakończył prace związane z uzupełnieniem balustrad i poręczy na zejściach do tunelu. Ponadto zostały naprawione stopnie schodowe i fragmenty posadzki na spocznikach i w tunelu, na stopniach zamontowane zostały nakładki antypoślizgowe. 

 

Interpelacja Nr 45 z dnia 19.10.2011: dotyczy budowy boiska sportowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Sosnowcu przy ul. Staszica.

Mieszkańcy i uczniowie dzielnicy Środula pytają jaki jest powód opóźnień w realizacji boiska, oraz czy środki finansowe zabezpieczone w roku budżetowym 2011 nie przepadną.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego na powyższą interpelację: " W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 19.10.2011 r. uprzejmie informuję, że zadanie inwestycyjne pn "Przebudowa boiska szkolnego wraz z odwodnieniem i zagospodarowaniem terenu w ZSO Nr 1, ul. Staszica dla potrzeb 2- ch placówek oświatowych; ZSO Nr 1 i Szkoły Podstawowej Nr 16, zostało wprowadzone do projektu zadań inwestycyjnych gminy na lata 2011-2013. Opóźnienie w realizacji zadania spowodowane jest utrudnieniami jakie wystąpiły na etapie projektowania z określeniem warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych z terenu projektowanych boisk w uzgodnieniu z RPWiK, a w związku z koniecznością opracowania dokumentacji geotechnicznej z badaniami gruntu. Dokumentację projektowo- kosztorysową przyjęto we wrześniu br. i złożono do Wydz. Adm. Architektoniczno- Budowlanej tut. Urzędu. Łączne koszty zadania stanowią: 1,795 mln zł. Mając na uwadze sytuację finansową w uzgodnieniu z Wydziałem Zdrowia tut. Urzędu, zaproponowano wprowadzenie zadania do realizacji na lata 2011-2013, przy udziale środków z funduszy przeciwdziałania alkoholizmowi. Technologia i zakres robót budowlanych pozwala na rozłożenie cyklu realizacji do czerwca 2013 r.

Interpelacja Nr 46 z dnia 27.10.2011 w sprawie dofinansowania Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego w Sosnowcu.

Interpelacja zgłoszona z grupą Radnych.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: " W odpowiedzi na wniosek z dnia 27.10.2011 ws. dofinansowania Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego w Sosnowcu informuję, że środki w ramach dotacji na realizację zadań publicznych Miasta Sosnowca w dziedzinie sportu przyznawane są w drodze otwartego konkursu ofert i w chwili obecnej nie ma możliwości określenia wysokości dotacji, jakie otrzymają podmioty, które będą się ubiegać o wsparcie z miejskiego budżetu dla projektów zaplanowanych na 2012 r. Zlecenie w trybie otwartego konkursu ofert realizacji zadań publicznych Miasta Sosnowca w dziedzinie sportu przyjmuje formę wspierania wykonania tych zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. Wymóg wniesienia przez oferentów określonego wkładu w postaci finansowych środków własnych i/ lub środków finansowych z innych źródeł pozwoli Gminie Sosnowiec na zlecenie większej liczby projektów. Zaangażowanie przez dany podmiot większych środków na realizację konkretnego zadania umożliwi Gminie przekazanie "zaoszczędzonych" środków na wsparcie innych projektów. Biorąc pod uwagę fakt, że z roku na rok zgłaszana jest coraz większa liczba projektów polegających na organizacji różnego rodzaju wydarzeń sportowych oraz na udziale w tego rodzaju imprezach, wymóg zagwarantowania na realizację danego projektu środków innych niż dotacyjne na poziomie minimum 40% wydaje się uzasadniony".

 Interpelacja Nr 47 z 16.11.2011 w sprawie remontu ul. Wita Stwosza na Środuli. Interpelacja zgłoszona z grupą radnych.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: " W odpowiedzi na interpelację Państwa Radnych uprzejmie informuję, że sprawa remontu ul. Wita Stowosza była rozważana. Ze względu na ograniczone środki finansowe jakie Gmina może przeznaczyć na zadania inwestycyjne na rok 2012, zadanie takie nie zostało zapisane w propozycjach do planu. Mając na względzie faktyczny stan drogi oraz zrozumienie dla licznych użytkowników wniosek zostanie zapisany w planie remontów dla Miejskiego Zakładu Ulic i Mostów. Wnioskowany odcinek stanowi duży zakres- ok. 400 mb drogi, zatem w roku przyszłym planuje się wykonać frezowanie i nakładkę asfaltobetonową jezdni z wyłączeniem ciągów pieszych i połączenia z ul. Bolesława Prusa.

 Interpelacja Nr 48 z 24.11.2011 w sprawie kompleksowego remontu ul. Wasilewskiego. Interpelacja zgłoszona z grupą radnych.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: " W nawiązaniu do interpelacji Państwa Radnych z dnia 24.11.2011 informuję, że wg dokumentacji projektowej opracowanej przez Jednostkę Realizującą Projekt, koszt kompleksowych robót tj. budowy kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz robót drogowych w ul. Wasilewskiego wynosi 5,77 mln zł. Oszacowany przez Miejski Zakład Ulic i Mostów koszt remontu bez uwzględnienia odwodnienia wynosi 1,38 mln ł i nie odbiega w zasadniczy sposób od wyceny robót w ul. Wasilewskiego wg sporządzonego przez Jednostką Realizującą Projekt projektu drogowego - 1,63 mln zł. W związku z faktem konieczności wykonania remontu nawierzchni przynajmniej z budową kanalizacji deszczowej dla jej odwodnienia- zadanie staje się inwestycyjnym i wymaga ujęcia w planie. Obecnie brak jest możliwości wyasygnowania z budżetu Gminy niezbędnych na ten cel środków, zatem nie planuje się realizacji zadania.

Interpelacja Nr 49 z dnia 20.12.2011 : dotyczy mieszkanki ul. Powstańców w Sosnowcu w sprawie wyjaśnienia kwestii uprawnień emerytalnych.

Mieszkanka została pisemnie poinformowana, jaka instytucja jest organem właściwym do rozpatrywania i przyznawania rent i emerytur w ramach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Dodatkowo otrzymała informację, gdzie może uzyskać kompleksową informację.

Interpelacja Nr 50 z dnia 20.12.2011: dotyczy mieszkańców ul. Skłodowskiej w Sosnowcu w sprawie pomocy w zakresie zamiany mieszkania.

Mieszkańcy na skutek interpalacji otrzymali kolejną propozycję lokalu mieszkalnego. ( Odpowiedź UM Sosnowiec z 3.01.2012).

 

Interpelacja Nr 51 z dnia 3.01.2012: dotyczy zacieśnienia współpracy z Zelenogradem (Rosja) przez miasto Sosnowiec

Klub Rugby "Koliber" z Sosnowca zwrócił się do mnie o wsparcie idei w zakresie nawiązania współpracy z Zelenogradem ( Rosja) przez miasto Sosnowiec. Klub"Koliber" już od kilku lat bardzo owocnie współpracuje z tym miastem. Zelenograd jest jedną z dzielnic Moskwy. Warto dodać, że w latach 2003-2006 Sosnowiec bardzo aktywnie współpracował z Sankt Petersburgiem (Rosja), ale współpraca nie jest kontynuowana.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu. " Dnia 22 listopada 2011 r. Zarząd Rugby "Koliber" zwrócił się z prośbą o rozważenie możliwości podjęcia współpracy pomiędzy Gminą Sosnowiec a Zielenogradzkim Okręgiem Administracyjnym Miasta Moskwa. W odpowiedzi na tę propozycję Prezydent Miasta Sosnowca wystosował do przedstawicieli Zielenogradu zaproszenie na spotkanie celem omówienia możliwości podjęcia współpracy. Wizytę delegacji rosyjskiej , którą będzie reprezentowała Pani Komkowa Wiktoria Witaliewna- Naczelnik Okręgowego Departamentu Polityki Rodzinnej i Mlodzieżowej w Zielongradzkim Okręgu Administracyjnym, zaplanowano na dzień 11 stycznia 2012 r. Podczas spotkania odbędzie się prezentacja Miast wraz z omówieniem perspektyw ewentualnej współpracy. Po części oficjalnej goście będą mieli możliwość zwiedzania Sosnowca".

Interpelacja Nr 52 z 3.01.2012 r: dotyczy powołania ponownie Rady Sportu w Sosnowcu, oraz stworzenie systemu dotacji dla zawodowych klubów.

Klub "Budowlani" Sosnowiec zwrócił się do mnie z prośbą o wsparcie w zakresie ponownego powołania Rady Sportu w Sosnowcu. Obecny poziom dotacji dla Klubu- nie uwzględnia faktu, że są w nim medaliści Mistrzostw Świata i Europy. Potrzebne jest znowelizowanie zasad dotacji dla klubów- uwzględniający ich poziom sportowy i trenerski.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: " W bieżącym roku otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych Miasta Sosnowca będą przeprowadzane zgodnie z ujednoliconymi dla wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Sosnowcu zajmujących się dotacjami... W myśl przyjętych zasad projekty zgłaszane do konkursów będą weryfikowane zgodnie z Kartą oceny merytorycznej, uwzględniającej m. in zasoby kadrowe przedstawione przez oferenta do realizacji zadania oraz doświadczenie w realizacji zadań o zbliżonym charakterze. Jednocześnie pragnę zauważyć, że zawodnicy osiągający wysokie wyniki sportowe mogą starać się o stypendia w myśl Uchwały Nr 905/LXV/10 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 28 października 2010 r. w sprawie ustanowienia Miejskich Stypendiów Sportowych. Ponadto zarówno sportowcom, jak i terenerom legitymujących się ważnymi osiągnięciami przysługuje prawo ubiegania się o gratyfikacje zgodnie z zasadami zapisanymi w Uchwale Nr 904/LXV/10 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia rodzaju i wysokości oraz zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym oraz trenerów i działaczy sportwych".

Interpelacja Nr 53 z 3.01.2012 r: zgłoszona przez mieszkańców Środuli a dotyczy usunięcia ubytków asfaltu na ulicy Prusa w Sosnowcu.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego: " Ubytki w nawierzchni jezdni ul. Prusa- rejon zjazdu na ul. Wincentego Pola zostaną usunięte przy sprzyjających warunkach atmosferycznych przez Miejski Zakład Ulic i Mostów w ramach bieżącego utrzymania.

 

Interpelacja Nr 54 z 3.01.2012 r: zgłoszona przez mieszkańców Środuli a dotyczy wymiany chodnika w ciągu ulicy Prusa na Środuli.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: " Odnośnie chodnika wzdłuż ul. Bolesława Prusa do Szkoły Podstawowej Nr 42 wyjaśniam, że obecnie - pomimo zasadności- nie planuje się jego remontu. W przypadku uzyskania dodatkowych środków finansowych z budżetu Gminy rozważana będzie możliwość robót remontowych wnioskowanego ciągu pieszego".

 

Interpelacja Nr 55 z 3.01.2012 r: zgłoszona przez mieszkańców Środuli a dotyczy usunięcia ubytków na ulicy Jędryczki.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: " Ubytki w nawierzchni jezdni ulicy Jędryczki zostaną usunięte przy sprzyjających warunkach atmosferycznych przez Miejski Zakład Ulic i Mostów w ramach bieżącego utrzymania".

 

 

Interpelacja Nr 56 z 3.01.2012 r: zgłoszona przez mieszkańców dzielnicy Pekin a dotycząca remontu chodnika w rejonie ulic: Zaruskiego i 11 Listopada.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego na powyższą interpelacją poniżej , łącznie z odpowiedzią na interpelację Nr 57.

 

Interpelacja Nr 57 z 3.01.2012 r: zgłoszona przez mieszkańców dzielnicy Pekin a dotycząca zniszczenia rozkładu jazdy na ulicy Zaruskiego w rejonie ul. 11 Listopada.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: " Odnośnie uszkodzonego odcinka ciągu konunikacji pieszej u zbiegu ulic Gen. Mariusza Zaruskiego i 11 Listopada informuję, że w dniu 23.01.2012 r.polecono do realizacji Miejskiemu Zakładowi Ulic i Mostów prace w zakresie jago napraw. Termin docelowej realizacji prac przewidziany jest do dnia 30.06.2012 r. Brak tablicy z rozkładem jazdy na przystanku autobusowym ZAGÓRZE- PEKIN kier. centrum miasta został zgłoszony do KZK- GOP- zgodnie z uzyskaną telefonicznie w dniu 24.01.2012 r. informacją od właściwych służb przewoźnika zostanie ona uzupełniona niezwłocznie".

 

Interpelacja Nr 58 z 3.01.2012 r: zgłoszona przez mieszkańców Środuli a dotycząca ułożenia nawierzchni alejki w Parku Środula, wzdłuż dokonanych nasadzeń równolegle do ul. Ks. Blachnickiego.

 

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: "  Stan techniczny wnioskowanego ciągu komunikacji pieszej na odcinku od przystanku komunikacji miejskiej Środula- Osiedle w kier. Alei Ks. Franciszka Blachnickiego jest znany służbom tutejszego Urzędu. Z uwagi na ograniczoną ilość środków finansowych zabezpieczonych w budżecie miasta na rok 2012 nie mogę zapewnić, iż w roku bieżącym podjęte zostaną działania związane z wymianą istniejącej nawierzchni asfaltobetonowej na nawierzchnię z kostki brukowej. Mając na uwadze fakt, iż przedmiotowy odcinek chodnika użytkowany jest zarówno przez mieszkańców naszego miasta jaki i ościennych miast korzystających ze stoku narciarskiego- w ramach bieąącego utrzymania dróg planowane jest przeprowadzenie prac remontowych najbardziej zdegradowanego odcinka chodnika poprzez uzupełnienie brakującej nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych".

 

 Interpelacja Nr 59 z 11.01.2012 r: Problem zgłoszony do mnie przez Stowarzyszenia.

Treść interpelacji: Stowarzyszenia działające w obrębie turystyki zwracają się z zapytaniem , co jest powodem opóźnienia konkursu na realizację tych zadań. Czy wszystkie zadania zaplanowane na I półrocze 2012 mają szansę dostać dofinansowanie, o ile ich projekty uzyskają akceptację Komisji. Kiedy Konkurs zostanie ogłoszony ?

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: "... Dofinansowaniem z budżetu Gminy Sosnowiec zostaną objęte m.in. zadania z zakresu organizacji na terytorium Polski różnego rodzaju imprez oraz wydarzeń turystyczno- krajoznawczych bądź udziału w tego rodzaju imprezach oraz wydarzeniach, których termin realizacji zaplanowano pomiędzy 14 marca2012 r. a 31 grudnia 2012 !!!!!? .Termin ogłoszenia ww.konkursu był uwarunkowany terminem zakończenia prac nad Szczegółowymi zasadami przyznawania dotacji organizacjim pozarządowym z budżetu Gminy Sosnowiec w drodze otwartych konkursów.....". Wniosek z tego taki, że organizacje turystyczne działające na terenie Sosnowca przez I kwartał będą pozbawione przyznawania dotacji !!!

Interpelacja Nr 60 z 11.01.2012 r. zgłoszona przez mieszkańców Sosnowca

Treść interpelacji. Mieszkańcy Sosnowca pytają dlaczego Instytut Medycyny Pracy w Sosnowcu przy ul. Kościelnej nie posiada kontraktu NFZ na leczenie wszelakich skomplikowanych chorób skór. Posiadanie jedynej w Sosnowcu komory hiperbarycznej- leczenie takich choró zapewniało. W chwili obecnej Instytut posiada kontrakt na leczenie zatruć tlenkiem węgla. Pacjenci muszą jeździć do Siemianowic - gdzie oczekiwanie na usługę jest bardzo długie.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: " Odpowiadając na Pana interpelację w sprawie ograniczonego kontraktu dla Instytutu Medycyny Pracy w Sosnowcu na dermatologiczne świadczenia zdrowotne uprzejmie informuję, że organem założycielskim Instytutu Medycyny Pracy jest Minister Zdrowia i z tej racji Prezydent Miasta nie nadzoruje funkcjonowania Instytutu i nie posiada wiedzy o jego kontraktach z Narodowym Funduszem Zdrowia, a także z innymi podmiotami korzytającymi z jego usług. Należy zauważyć,  że zakres świadczeń realizowanych przez Instytut wynika z kontraktu uzgodnionego ( w trybie negocjajcji) pomiędzy świadczeniodawcą, którym jest Instytut a Narodowym Funduszem Zdrowia, który w sposób dowolny i arbitralny dobiera sobie realizatorów. Reasumując , wszelkie wyjaśnienia dotyczące zawieranych kontraktów można uzyskać od Dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia".  Wniosek z tego taki: Prezydent resortowy problemem wogóle się nie zainteresował, i stwierdził, że jeżeli mieszkańców temat interesuje, to niech się zwrócą do NFZ. A tymczasem, świętym obowiązkiem Zastępcy Prezydenta jest rozeznać ten postulat mieszkańców w rozmowach z IMP i NFZ.

Interpelacja Nr 61 z 11.01.2012 r. zgłoszona przez mieszkańców Sosnowca.

Treść interpelacji. Mieszkańcy Sosnowca informują, że Urząd Miejski w Sosnowcu ( Wydział Polityki Gopodarczej) nie posiada pełnej informacji na temat podmiotów gospodarczych działających na terenie Sosnowca, lub planujących rozpocząć działalność- realizując inwestycję. Konkretne zapytanie przyszło od mieszkanki , a dotyczyło możliwości nawiązania kontaktu z firmą realizującą hotel "Zornica", na ul. Narutowicza. Jednocześnie mieszkańcy pytają, kiedy hotel zostanie otwarty.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: " W odpowiedzi na Pańską interpelację informuję, iż Wydział Polityki Gospodarczej nie został upoważniony przez inwestora do przekazywania osobom trzecim jego danych za wyjątkiem celów służbowych związanych z prowadzoną na terenie naszego miasta inwestycją. Wyjaśniam również , iż w odpowiedzi na skierowanego do Wydziału Polityki Gospodarczej anonimowego maila przekazano w dniu 29.12.2011 r. nadawcy sugestię, by zgłosił się do biura budowy prowadzonej przy ul. Narutowicza inwestycji i tam zapytał o możliwości złożenia dokumentów aplikacyjnych. Zgodnie z Pana prośbą złożoną w interpelacji w załączeniu przekazuję wysłaną na adres mailowy odpowiedź. Jeżeli chodzi o termin zakończenia inwestycji, inwestor zadeklarował koniec 2012 roku."

Interpelacja Nr 62 z 11.01.2012 r. zgłoszona przez mieszkańców Sielca.

Treść interpelacji. Zwracam się z zapytaniem odnośnie realizacji Centrum Wspinaczkowego w Sosnowcu przy ul. Narutowicza. Mieszkańców Sielca nurtuje pytanie, co jest powodem takiego opóźnienia w realizacji tej inwestycji. Czy z Panem Banasikiem prowadzone są jakieś rozmowy i jakie są zapewnienia. Projekt miał być realizowany przy zaangażowaniu środków z Unii Europejskiej. 

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: " Odnosząc się do pytania Pana Radnego, zawartego w interpelacji z 11.01.2012 r. informuję co następuje. Centrum Wspinaczkowe jakie powstaje w Sosnowcu, na terenach dawnej KWK Sosnowiec, przy ul. Narutowucza jest inwestycją prywatną. Właścicielem a zarazem pomysłodawcą całego przedsięwzięcia jest Pan Piotr Banasik, z którym w celu udzielenia odpowiedzi na otrzymaną interpelację w dniu 16 stycznia 2012 roku została przeprowadzona rozmowa telefoniczna. Z informacji jakie pozyskaliśmy, wynika, iż prace na terenie pokopalnianym są kontynuowane, a w najbliższym czasie budynek ma zostać doprowadzony do stanu surowego- zamkniętego. W dalszej części rozpoczną się prace wewnątrz budynku tzn. zostaną wylane posadzki, wzmocnione stropy oraz rozpoczęte prace wykończeniowe. Powodem opóźnienia realizacji tej inwestycji, jak przekazał nam inwestor, są przede wszystkim trudności napotykane w związku z rewitalizacją starego budynku pokopalnianego, jak również długi okres proceduralny związany z pozyskiwaniem środków z Unii Europejskiej. Jednakże jak zapewnił nas Pan Banasik prace maja zostać ukończone w maju tego roku. Ostateczny termin jakim jest zobligowany właściciel centrum wspinaczkowego w stosunku do podpisanej umowy o dofinansowanie projektu jest koniec lipca 2012 r. W związku z powyższym Centrum Wspinaczkowe w Sosnowcu przy ulicy Narutowicza powinno zostać otwarte pomiędzy wspomnianymi miesiącami tj. majem a lipcem tego roku".

Interpelacja Nr 63 z 11.02.2012 r. zgłoszona przez mieszkańców Dolnej Środuli.

Treść interpelacji. Mieszkańcy Dolnej Środuli ( ul. Dzika) zwracają się z zapytaniem, kiedy rozpocznie się regulacja potoku spływającego z Dąbrowy Górniczej, przechodzącego przepustem pod ul. Sokolską, oraz przepływający na teren Sosnowca. W swoim pierwotnym biegu potok prostopadle zmierzał od ul. Sokolskiej do uregulowanego potoku Zagórskiego. W chwili obecnej potok meandrując zalewa duże tereny. Miały być prowadzone rozmowy między władzami Dąbrowy Górniczej, Będzina i Sosnowca. Koordynatorem tych rozmów miał być Sosnowiec, ale mieszkańcy nie zostali o tym powiadomieni. Zwracam się o przeprowadzenie lustracji przez kompetentne Wydziały Urzędu Miejskiego.

Interpelacja Nr 64 z 15.02.2012 r. zgłoszona przez mieszkańców z ul. Warneńczyka

Treść interpelacji. Mieszkańcy ul. Warneńczyka zgłosili konieczność remontu chodnika na tej ulicy.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: " Stan chodnika w ul. Warneńczyka strona lewa od ul. Urbanowicz określony jest jako dobry. Natomiast po stronie prawej nie jest zadawalający jednak nie wykazuje dużych ubytków zagrażających bezpieczeństwu użytkowników. Miejski Zakład Ulic i Mostów po ustaniu warunków zimowych dokona miejscowych wyrównań i uzupełnień nawierzchni. Utrudnienia dla pieszych powoduje rosnące w chodniku drzewo ( na wprost budynku Nr 28), które zdegradowało nawierzchnię. Zostanie wszczęta procedura mająca na celu wycinkę drzewa oraz przekładkę płytek chodnikowych i uzupełnienie miejsca po wycince".

Interpelacja Nr 65 z 15.02.2012 r. zgłoszona przez mieszkańców Sosnowca

Treść interpelacji. Mieszkańcy Sosnowca zwracają się z zapytaniem jak wygląda w chwili obecnej koordynowanie przez sosnowiecki MOPS sprawa turnusów rehabilitacyjnych. Jak wyglądają środki na ten cel i jak długo średnio należy oczekiwać na takie turnusy

Odpowiedź Urzędu Miejskiego: " W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie turnusów rehabilitacyjnych. W bieżącym roku Miasto nie otrzymało jeszcze informacji z PFRON o wysokości środków finansowych na realizację zadań określonych w w/w ustawie. W związku z tym organ uchwałodawczy Miasta nie dokonał jeszcze podziału tych środków na poszczególne zadania- w tym na turnusy rehabilitacyjne. Jednocześnie pragnę poinformować , że informację o przyznanym limicie środków z PFRON na rok 2012 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej spodziewa się otrzymać w miesiącu marcu. ...W przypadku niedoboru środków przy rozpatrywaniu wniosków brany będzie pod uwagę- zgodnie z rozporządzeniem stopień i rodzaj niepełnosprawności..."

Interpelacja Nr 66 z 15.02.2012 r. zgłoszona przez mieszkańców Środuli

Treść interpelacji. Mieszkańcy Sosnowca sygnalizują , że w mieście brak jest bezpłatnych słupów ogłoszeniowych lub jest ich znikoma ilość. Powoduje to wieszanie ogłoszeń na słupach, bramach i murach. Czy inicjatywa ta połączona z zainteresowaniem problemem Spółdzielni Mieszkaniowych może przynieść oczekiwane rezultaty.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: " W odpowiedzi na interpelację dotyczącą bezpłatnych słupów ogłoszeniowych informujemy, iż obecnie na terenie miasta znajduje się ok. 42 szt bezpłatnych słupów ogłoszeniowych oraz ok. 38 tablic ogłoszeniowych wolnostojących, które w większości zlokalizowane są w rejonie przystanków autobusowych. Dodatkowo na terenie miasta znajduje się 51 sztuk słupów ogłoszeniowych, które stanowią  własność Agencji Reklamowej "FUX" i ich wyklejanie jest płatne. W chwili obecnej trwają konsultacje dot. możliwości wydzierżawienia słupów ogłoszeniowych stanowiących własność Gminy ww. agencji reklamowej. Agencja Reklamowa "FUX" zobowiąże się do czyszczenia i konserwacji przedmiotowych słupów, a także do wydzielenia określonej powierzchni zarówno na słupach wydzierżawionych jak i tych, które stanowią jej własność na drobne ogłoszenia niekomercyjne za które nie będą pobierane opłaty. W związku z powyższym zwiększy się dostępność miejsc w których mieszkańcy będą mogli wyklajać drobne ogłoszenia co może spowodować , że nie będą one wieszane na słupach oświetleniowych, murach czy bramach".

Interpelacja Nr 67 z 15.02.2012 r. zgłoszona przez mieszkańów Sielca

Treść interpelacji. Mieszkańcy z Sielca zwracają się z następującym zapytaniem. Czy Urząd Miejski w Sosnowcu w ramach prac porządkowych- planuje oczyszczanie i pogłębianie rzeki Przemsza. Mieszkańcy sygnalizują, że koryto jest bardzo zanieczyszczone ( muł, stare pralki i inne przedmioty). Czy przewidywana jest wycinka porastającej brzegi Przemszy roślinności ?

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: " W nawiązaniu do wystosowanej przez Pana interpelacji uprzejmie informuję, że to Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej jako administrator cieków wodnych corocznie w zależności od posiadanych środków finansowych realizuje prace związane z wykonywaniem czynności w zakresie koszenia skarp czy usuwania namułu oraz zanieczyszczeń z koryt rzek. W związku z powyższym wystosowano pismo do ww. jednostki z prośbą o przedłożeniu harmonogramu realizacji prac związanych z koszeniem, zbieraniem zanieczyszczeń oraz usuwaniem namułu na odcinkach rzek zlokalizowanych w poszczególnych częściach naszego miasta wraz z określeniem zakresu oraz terminu realizacji prac. Po jego otrzymaniu zostanie Panu przekazana informacja w tym zakresie".

Interpelacja Nr 68 z 15.02.2012 r. zgłoszona przez mieszkańców Sielca

Treść interpelacji. Mieszkańcy Sielca zwracają się o sprawdzenie, kto odpowiada za stan dróg na Sielcu w rejonie ulic Narutowicza ( budynek Nr 50 i sąsiednie). Praktycznie są tam w 90% same dziury.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego: " W odpowiedzi na Pana interpelację zgłoszoną w okresie międzysesyjnym w sprawie podmiotu odpowiedzialnego za stan dróg w rejonie budynku nr 50 i sąsiednich budynków przy ul. Gabriela Narutowiczza uprzejmie informuję, że drogi dojazdowe do ww. budynków położone są na gruntach , których użytkownikiem wieczystym jest Spółka Restrukturyzacji Kopalń z siedzibą w Bytomiu. Spółka jest podmiotem odpowiedzialnym za stan tych dróg, bowiem zgodnie z Art. 8 ustawy o drogach publicznych, budowa, przebudowa, remont, utrzymanie, ochrona i oznakowanie dróg wewnetrznych oraz finansowanie tych zadań należy do zarządcy terenu, na którym jest zlokalizowana droga, a w przypadku jego braku- do właściciela terenu.

Interpelacja Nr 69 z 15.02.2012 r. 

Treść interpelacji: " Zwracam się z apelem o ratowanie 'Świątyni Dumania" w Parku Żeromskiego. Od lat popada w coraz większą ruinę. Powinno się sprawa zainteresować także Konserwatora Wojewódzkiego. Po dokonaniu prac konserwacyjnych- gotowość dalszej opieki zadeklarował Dyrektor Hali Sportowej przy ul. Żeromskiego p. Stefan Kucia. Należałoby się zastanowić czy nie należy wygrodzić kawałka parku bliżej Hali, celem uniknięci dalszej dewastacji. Można tam organizować koncerty kameralne i prowadzić małą gastronomię. 

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: " W odpowiedz na Pana interpelację w sprawie odrestaurowania w Parku Dietla ( oficjalna nazwa parku od 24.09.2009 r) rzymsko- doryckiej "Świątyni Dumania" ( Glorietty) informuję, że przedmiotowy obiekt wraz z parkiem powstałym w 1890 r. jest ujęty w spisie rejestru zabytków. Wszelkie planowane prace w rzeczonym parku muszą być uprzednio zaakceptowane przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach. Informuję również, że na zlecenie tutejszego urzędu w 2005 r. opracowano kompleksowy projekt odrestaurowania Parku Dietla pod nazwą "Rewaloryzacja zabytkowego Parku im. S. Żeromskiego w Sosnowcu". Opracowano wówczas ekspertyzę konstrukcyjno- budowalaną dla obiektu "Glorietty" oraz projekt budowalano- wykonawczy remontu nawierzchni ciągów pieszych, schodów terenowych i murków. Szacowany koszt realizacji przedsięwzięcia w 2009 r. ustalono na kwotę 3.100.446,28 zł w tym ETAP I- 717.722,63 zł- renowacja Glorietty i ETAP II- 2.382.723,65 zł remont pozostałej infrastruktury parkowej. Niestety zważywszy na trudną sytuację finansową Gminy Sosnowiec oraz wysoki koszt kompleksowej inwestycji realizacja powyższego przedsięwzięcia musi zostać odłożona do czasu zabezpieczenia niezbędnych środków finansowych".

Interpelacja Nr 70 z dnia: 14.03.2012

Treść interpelacji: Mieszkańcy Środuli zgłaszają sprawę bardzo zniszczonej jezdni w ciągu ulic: Okrzei i Staszica. W rejonie I LO im. Roździeńskiego- kostki w torowisku wypadają z jezdni. Należy jeszcze raz bardzo dokładnie ułożyć kostkę brukową lub ją pokryć dywanikiem asfaltowym. Torowisko w ciągu ulicy Staszica uległo zupełnej degradacji. Czy pllanowana jest poprawa stanu torowiska w ciągu ulic Okrzei i Staszica. Proszę o przedstawienie stanowiska Tramwajów Śląskich.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: " Po przeprowadzeniu w dniu 27.03.2012 r. w obecności pracownika zarządcy drogi oraz przedstawicieli spółki Tramwaje Śląskie S.A wizji w terenie przedstawiciele spółki zadeklarowali swój udział przy naprawie nawierzchni torowiska: ul. Staszica i ul. Okrzei z końcem lipca 2012 r. Harmonogram prowadzonych prac ustalony zostanie pomiędzy MZUiM a spółką Tramwaje Śląskie".

Interpelacja Nr 71 z dnia: 14.03.2012

Treść interpelacji: Mieszkańcy dzielnicy Klimontów sygnalizują bardzo słabe oznakowanie Centrum Pediatrii od ulicy Dobrzańskiego. Karetki z krwią błądzą po osiedlu i nie wiedzą gdzie jest Centrum Pediatrii.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: " Istniejące oznakowanie jest dostatecznie widoczne i zlokalizowane w takich miejscach, aby kierowcy mieli możliwość w prosty i szybki sposób dojechać do szpitala. Po kontroli oznakowania stwierdzono, że:

 • ulica Hubala Dobrzańskiego przy skrzyżowaniu z ul. G. Zapolskiej oznakowana jest czytelnie jadąc zarówno od dzielnicy Kazimierz Górniczy jak i Zagórze, znakami D-22- szpital ze strzałką kierunkową.
 • ulica 11 Listopada w rejonie skrzyżowania z ul. Hubala- Dobrzańskiego oznakowana jest również na obu kierunkach, drogowskazami o treści "Centrum Pediatrii" ze strzałką kierunkową, dodatkowo usytuowany jest tam baner informacyjny szpitala.

Dodam także, że podczas rozmowy telefonicznej przeprowadzonej z przedstawicielami kierownictwa Centrum Pediatrii, nie zostały potwierdzone sygnalizowane przez Pana Radnego przypadki".

Interpelacja Nr 72 z dnia: 14.03.2012

Treść interpelacji: Mieszkańcy Klimontowa pytają o przeciągający się remont elewacji budynku ( dawny Dom Kultury). Od lat elewacja od strony ul. Dobrzaskiego szpeci reprezentacyjną część Klimontowa.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: " Odnosząc się do problematyki przeciągającego się remontu elewacji budynku ( Dawny Dom Kultury) informuję, że zgodnie z informacją otrzymaną z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w 2009 r. dokonano częściowego odbioru robót i prace kontynuowane są zgodnie z prawem na podstawie ważnego pozwolenia na budowę. Nie ma więc możliwości wyegzekwowania od właścicieli skrócenia terminu realizacji prac".

Interpelacja Nr 73 z dnia: 14.03.2012

Treść interpelacji: Mieszkańcy Klimontowa pytają kiedy planowany jest remont toru kolarskiego na stadionie MOSiR w Klimontowie.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: " W odpowiedzi na zagadnienie dotyczące toru kolarskiego usytuowanego w Sosnowcu przy ul. mjr H. Hubala Dobrzańskiego informuję, że w tegorocznym planie miejskich wydatków nie znajduje się zadanie związane z remontem tego obiektu. Jednocześnie informuję, iż realizacja przedmiotowego zadania zostanie uwzględniona przy procesie tworzenia planu wydatków budżetowych na rok 2013".

Interpelacja Nr 74 z dnia: 14.03.2012

Treść interpelacji: Mieszkańcy Sosnowca pytają dlaczego władze miasta pozwalają na "dziki handel" w reprezentacyjnym pasażu od Placu 100- lecia do Dworca Kolejowego. Dlaczego Straż Miejska nie wyciąga konsekwencji w tej sprawie.

Odpowiedź Straży Miejskiej w Sosnowcu: " Działalność handlowa prowdzona poza obrębem targowisk na terenie Sosnowca jest przedmiotem naszych codziennych interwencji. W związku z koniecznością uchylenia Uchwały Nr 354/XLI/93 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 15.04.1993 r. w sprawie uregulowania handlu obwoźnego i obnośnego na terenie Gminy Sosnowiec, co nastąpiło 24 września 2009 r. działania nasze zostały znacznie utrudnione. Z kolei z dniem 7.06.2010 r. został znowelizowany Kodeks wykroczeń. W wyniku wprowadzonych zmian art 99 § 1 pkt. 1 Kodeksu wykroczeń, umożliwiający nam egzekwowanie prowadzenia działalności bez stosownego zezwolenia w pasie drogowym został uchylony, co jeszcze bardziej utrudniło nasze działania w w/w zakresie. Na chwilę obecną systemattycznie egzekwujemy stwierdzone nieprawidłowości w zakresie:

 • prowadzenia działalności handlowej bez wymaganego zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, co stanowi wykroczenia z art 60 § 1 Kodeksu Wykroczeń
 • nie uwidaczniania cen na towarach przeznaczonych do sprzedaży co stanowi wykroczenie z art 137§1 Kodeksu wykroczeń
 • wykorzystywania przy sprzedaży nielegalizowanych wag i odważników, co stanowi wykroczenia z art 26 ustawy Prawo o miarach
 • prowadzenia sprzedaży na terenie należącym do Gminy lub będącym w jej zarządzie poza miejscem do tego wyznaczonym przez właściwe organy gminy, co stanowi wykroczenie z art. 60 § 1 Kodeksu Wykroczeń, który wszedł w życie 19.10.2011.

Niezależnie od powyższego na podstawie uchwały Nr 257/XVII/2011 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 24.11.2011 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej od każdej osoby prowadzącej działalność handlową poza obrębem targowisk pobieramy dzienne opłaty targowe. W przypadku gdy sprzedający wnosi opłatę z tytułu zajęcia pasa drogowego lub opłatę z tytułu omowy dzierżawy zawartej z właścicielem terenu, na którym dokonywana jest sprzedaż, wysokość opłaty targowej wynosi 15 zł i są one regularnie opłacane przez osoby handlujące. W pozostałych przypadkach ( handel poza obrębem targowiska, bez umowy dzierżawy i bez decyzji na zajęcie pasa drogowego ) opłata wynosi 500,00 zł. Powiadamiamy również Wydział Organizacji Zarządzania Drogami i Ruchem Drogowym Urzędu Miejskiego w Sosnowcu o każdym przypadku prowadzenia działalności handlowej w pasie drogowym bez stosowengo zezwolenia, celem wszczęcia procedur egzekucyjnych.....

 

 Interpelacja Nr 75 z dnia: 14.03.2012

Treść interpelacji: Mieszkańcy Środuli pytają kiedy rozpocznie się zaplanowana w budżecie na 2012 r wykonanie nawierzchni ulicy Jędryczki, i jaki jest okres realizacji tej inwestycji.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: " Z uwagi na ograniczoną ilość środków finansowych zabezpieczonych z budżetu miasta na remonty dróg, ulic inżynierskich w planie remontów na rok 2012 nie ujęto zadania w zakresie kompleksowego remontu nawierzchni jezdni ulicy. Służby Miejskiego Zakładu Ulic i Mostów podejmują prace związane z miejscowymi naprawami nawierzchni ulicy po minionym sezonie imowym. Prace polegające na uzupełnieniu ubytków w nawierzchni ulicy Stefana Jędryczki zostały wykonane w dniu 27.03.2012 r.

 

Interpelacja Nr 76 z dnia: 14.03.2012

Treść interpelacji: Mieszkańcy Środuli sygnalizują, że w rejonie ulicy Zuzanny ( ciąg przy cmentarzu) uległ degradacji chodnik ( rosnące w nim stare drzewa). Czy Urząd Miejski planuje wycinkę tych drzew i położenie nowego chodnika. Pilnej naprawy wymaga droga przy wjeździe na cmentarz od strony ulicy Zuzanny.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: " Prace remontowe nawierzchni ciągu komunikacji pieszej ulicy Zuzanny wzdłuż ogrodzenia cmentarza należy poprzedzić wycinką drzew, które rosną bezpośrednio w obszarze pasa drogowego stwarzając zagrożenie dla pieszych, którzy zmuszeni są omijając przeszkodę wychodzić bezpośrednio na jezdnię. Poleciłem właściwemu merytorycznie Wydziałowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej aby w najblizszym czasie została wszczęta procedura dla wycinki drzew. Ich usunięcie w dalszym etapie pozwoli na przeprowadzenie prac naprawczych chodnika a tym samym poprawi warunki bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych na omawianym terenie.

Interpelacja Nr 77 z dnia: 14.03.2012

Treść interpelacji: Mieszkańcy Środuli zwracają się o załatanie dziur na ulicy Bohaterów Getta na odcinku od bloków do ulicy Jędryczki, oraz na ul. Frankiewicza i Prusa.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: " W drugiej połowie marca br. służby Miejskiego Zakładu Ulic i Mostów przystąpiły do napraw nawierzchni jezdni uszkodzonych w trakcie minionego sezonu zimowego. Realizacja prac naprawczych w pierwszej kolejności rozpoczęta została na drogach podstawowego układu komunikacyjnego miasta. Zgodnie z przedłożonym do tutejszego Urzędu Planem robót drogowych na okres 26.03.2012 do 31.03.2012 w ramach bieżącego utrzymania rozpoczęcia prac naprawczych na drogach dzielnicy "Środula" zakład planował na ww okres. W dniu 27.03.2012 r. ubytki zostały uzupełnione między innymi w jezdniach ulic: Stefana Jędryczki, Bohaterów Getta. W kolejnych tygodniach podjęte zostaną prace naprawcze na pozostałych obiektach.

Interpelacja Nr 78 z dnia: 14.03.2012

Treść interpelacji: Mieszkańcy Środuli zgłaszają uszkodzenie barier energochłonnych na wjeździe od strony ul. 3 Maja ( od Auchan) na ul. Prusa. 

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: " Odnośnie uszkodzonych barier w rejonie obiektu inżynieryjnego NR-80- wiadukt w ciągu ul. Bolesława Prusa nad ul. 3 Maja informuję, że w miesiącu kwietniu b.r bariery zostaną zdemontowane przez służby Miejskiego Zakładu Ulic i Mostów. Mając na względzie ograniczenia finansowe zarówno w budżecie gminy jak i jednostki budżetowej właściwy merytorycznie Wydział Organizacji Zarządzania Drogami i Ruchem Drogowym podejmie decyzję dotyczącą celowości ponownej zabudowy urządzeń w tym miejscu.

Interpelacja Nr 79 z dnia: 11.04.2012

Treść interpelacji: Mieszkańcy Środuli zwracają się z zapytaniem o określenie jakie są zamiary miasta w sprawie zagospodarowania Środuli, od ulicy Staszica ( rejon Konstantynowa), po ulicę Okrzei i ul. Północnej. W jakim zakresie są to tereny miasta, a w jakim tereny prywatne. Czy został opracowany plan zagospodarowania tego terenu. W chwili obecnej jest to antyreklama Sosnowca.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: " Zgodnie z zapisem w operacie ewidencji gruntów prowadzonej przez Wydział Geodezji i Kartografii tut. Urzędu wskazany przez Pana teren pomiędzy ulicami Staszica i ul. Północną posiada zróżnicowany stan własności obejmujący: własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych, właśność Skarbu Państwa, grunty o nieustalonym władaniu, własność osób fizycznych, własność Gminy Sosnowiec oraz grunty będące we władaniu Skarbu Państwa - Urząd Miejski w Sosnowcu. mając na uwadze złożony stan prawny na przedmiotowym terenie do poszczególnych nieruchomości należy przyjąć odrębny sposób postępowania. Aktualnie na jedną z nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa ozn. geodezyjnie jako działka nr 3510/1 obręb Sosnowiec 0010 o pow. 717 mkw, zabudowaną obiektem byłego Komisariatu Policji położoną przy ul. Staszica 10, ogłoszony został przetarg ustny nieograniczony na jej sprzedaż z przeznaczeniem na usługi. Termin przetargu został ustalony na dzień 6.07.2012 r z ceną wywoławczą w wysokości 643.771,00 zł. W Wydziale Gospodarki Nieruchomościami prowadzone jest również postępowanie odnoścnie przygotowania do zbycia w drodze przetargu działki 3517, położonej u zbiegu ul. Staszica z wjazdem na teren CH Plejada...Należy podkreślić, iż systematycznie trwa regulacja prawna terenów poł. w obrębie tzw. "Konstantynowa" prowadzona w postępowaniu sądowym z wniosku osób fizycznych, w których Gmina Sosnowiec występuje jako uczestnik postępowania".

Interpelacja Nr 80 z dnia: 11.04.2012

Treść interpelacji: Mieszkańcy Sosnowca zwracają się z zapytaniem. Czy miasto wyrażając zgodę na wykopy celem umieszczenia kabli teletechnicznych zawiera klauzulę o doprowadzeniu ulicy do stanu pierwotnego. Przykładem jest stan drogi Frankiewicza ( cały pas drogi, który został położony po umieszczeniu kabli uległ degradacji.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: " W odpowiedzi na Pana interpelację zgłoszoną w okresie międzysesyjnym w zakresie ul. Frankiewicza uprzejmie wyjaśniam co następuje. Każda decyzja administracyjna wydawana przez zarządcę dróg na podstawie ustawy o drogach publicznych zawiera klauzulę o obowiązku przywrócenia pasa drogowego do stanu poprzedniego. Zajęty pas podlega komisyjnemu odbiorowi a w ciągu 24 miesięcy od udostępnienia w przypadku ujawnienia się wad technicznych spowodowanych nieprawidłowym wykonaniem robót wnioskodawca jest zobowiązany do natychmiastowego przystąpienia do ich usunięcia. Na etapie uzgadniania zadania inwestycyjnego wnioskodawca jest zobowiązany uzgodnić z zarządcą drogi przed uzyskaniem pozwolenia na budowę projekt budowlany obiektu i urządzenia. Odnosząc sie do zgód wydanych na umieszczenie kabli teletechnicznych to w okresie od 2006 r. takowe nie były wydawane. Jednocześnie informuję, że MZUiM dokonał niezbędnych napraw nawierzchni na ul. Frankiewicza."

Interpelacja Nr 81 z dnia: 11.04.2012

Treść interpelacji: Mieszkańcy Środuli zwracają się z apelem do Policji i Straży Miejskiej- do wyegzekwowania przepisów  ruchu drogowego. na jednokierunkowej ul. Szreniawskiego- samochody bardzo często poruszają się "pod prąd". Ponadto brakuje kilku znaków drogowych na drogach dochodzących do ul. Szreniawskiego ( skrzyżowanie z ul. Krasińskiego, czy ul. Wapienną). Może dojść tam do wypadków drogowych.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: "W sprawie interpelacji dotyczącej oznakowania ulicy Szreniawskiego uprzejmie informuję, iż pracownicy Wydziału Organizacji Zarządzania Drogami i Ruchem Drogowym przeprowadzili kontrole oznakowania we wskazanym rejonie. Zostało polecone uzupełnienie brakującego oznakowania. Jednocześnie wyjaśniam, że istniejące obecnie oznakowanie wyklucza możliwość wjazdu "pod prąd" w ulicę Szreniawskiego bez świadomego złamania przepisów przez kierujących, stąd też zostały o tym fakcie powiadomione służby Policji z prośbą o objęcie wskazanej ulicy wzmożoną kontrolą".

 

Interpelacja Nr 82 z dnia: 11.04.2012

Treść interpelacji: Mieszkańcy Środuli zwracają się z wnioskiem o umieszczenie w planie inwestycji na rok 2013 - dokończenia wymiany nawierzchni na ul. Jędryczki w Sosnowcu.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: " Odnosząc się do sprawy remontu ul.Jędryczki uprzejmie wyjaśniam, że zakres robót związany z wymianą nawierzchni jezdni nie wymaga wprowadzenia zadania do planu wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych. Tego typu zakres robót będzie zaproponowany do planu remontów na rok 2013 r. Jednak z uwagi na ograniczenia finansowe w budżecie Gminy i duże potrzeby w zakresie infrastruktury drogowej, zapisanie zadania w planie nie zawsze skutkuje jego realizacją. W pierwszej kolejności remontowane są główne ciągi komunikacyjne w mieście, po których odbywa się komunikacja zbiorowa oraz obiekty mostowe".  

Interpelacja Nr 83 z dnia: 11.04.2012

Treść interpalacji: Mieszkańcy Zagórza zwracają się z prośbą o usunięcie ubytków w nawierzchni na odcinku od mostu na DK-94 ( ul. Braci Mieroszewskich do Urzędu Skarbowego - przy tej samej ulicy).

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: " W odpowiedzi na Pana interpelację informuję, że Miejski Zakład Ulic i Mostów w ramach bieżącego utrzymania dróg uzupełni ubytki w nawierzchni jezdni ulicy Braci Mieroszewskich w rejonie Urzędu Skarbowego".

Interpelacja Nr 84 z dnia: 11.04.2012

Treść interpelacji: Mieszkańcy Sosnowca zwracają się z prośbą o uzupełnienie ubytków w nawierzchni ul. 3 Maja tuż przy estakadzie oraz przejazdu przez tory tramwajowe z ul. 3 Maja na ul. Mościckiego.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: " MZUM usunie ubytki w ramach bieżącego utrzymania dróg ( ul. 3 Maja). Wystąpiono również do Tramwajów Śląskich S.A o dokonanie miejscowych napraw ubytków w nawierzchni torowiska tramwajowego na skrzyżowaniu ulic 3 Maja i Ignacego Mościckiego."

 

Interpelacja Nr 85 z dnia: 11.04.2012

Treść interpelacji: Mieszkańcy Sosnowca zwracają się z zapytaniem czy miasto planuje powiększenie parkingu na potrzeby Szpitala Miejskiego przy ul. Szpitalnej. Poszerzenie parkingu wydaje się uzasadnione, bo samochody stoją na trawnikach, aż po Kościół Św. Joachima przy ul. Popiełuszki.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: " W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego w sprawie powiększenia parkingu przy ul. Szpitalnej uprzejmie informuję, że zadanie takie wymaga przeprowadzenia procedury jak dla zadania inwestycyjnego. W pierwszej kolejności zapisania w planie wieloletnich przedsięwzięć majątkowych, zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy na ten cel, a następnie opracowania dokumentacji projektowej. Z uwagi na ograniczone środki finansowe- pomimo zasadności- zadania tego nie planuje się do realizacji. Stosowne służby Urzędu Miejskiego- Wydział Gospodarki Nieruchomościami podejmie działania w zakresie rozeznania możliwości urządzenia wraz z utrzymaniem parkingu przez jednostkę zewnętrzną".

Interpelacja Nr 86 z dnia: 11.04.2012

Treść interpelacji: Mieszkańcy Sosnowca zwracają się z zapytaniem na jakim etapie jest budowa Hospicjum w Sosnowcu. W jakim zakresie miasto partycypuje w tym przedsięwzięciu.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: " Odpowiadając na interpelację dotyczącą budowy hospicjum w Sosnowcu pragnę poinformować, że w dniu 18.05.2011 r. została podpisana umowa użyczenia nieruchomości pod budowę Domu Hospicyjnego w Sosnowcu- Zagórzu pomiędzy Gminą Sosnowiec a Hospicjum św. Tomasza Apostoła z siedzibą w Sosnowcu przy ul. 3 Maja 1. Hospicjum św. Tomasza przyjęło w użyczenie nieruchomości niezabudowane o łącznej powierzchni 9 992 m2 położone w Sosnowcu przy ul. Popiełuszki, stanowiące własność Gminy Sosnowiec na cele związane z budową hospicjum stacjonarnego. Umowa została zawarta na okres 3 lat. Aktualnie trwają prace nad przygotowaniem projektu budowy Domu Hospicyjnego. Stowarzyszenie cały czas zbiera środki pieniężne potrzebne do realizacji przedsięwzięcia.

Interpelacja Nr 87 z dnia: 11.04.2012

 Treść interpelacji: Mieszkańcy Środuli zwracają się z apelem o ustalenie kto odpowiada za porządek przy ul. Słowackiego ( rejon na odcinku od ul. Frankiewicza do bloków przy ul. Słowackiego 52 i Bohaterów Getta). W rejonie pawilonu i okolicznych posesji panuje bardzo duży bałagan ( butelki i sterty śmieci, których nikt nie sprząta).

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: " W związku z Pana interpelacją została przeprowadzona wizja w terenie podczas której na wskazanym odcinku ulicy J. Słowackiego stwierdzono trzy zanieczyszczone nieruchomości, z których działka Nr 1545/2, obręb 10 stanowi własność prywatną, natomiast dwie pozstałe zgodnie w wypisem z rejestru gruntów figurują jak działki Gminy Sosnowiec. Z uwagi na fakt, że tereny będące własnością Gminy- działka Nr 1564/1 oraz fragment działki 1564/2- są ogrodzone oraz częściowo zabudowane poleciłem podległym służbom miejskim ustalenie faktycznych użytkowników tych trerenów. W przypadku pierwszej działki postępowanie zmierzające do jej uporządkowania prowadzone jest przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej, natomiast w stosunku do dwóch pozostałych działania zostaną podjęte niezwłocznie po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego".

Interpelacja Nr 88 z dnia: 18.04.2012

 Treść interpelacji: Mieszkańcy Sosnowca zwracają się o uzupełnie ubytków w nawierzchni następujących ulic:

 • Ulica Wapienna na odcinku od bloków do ulicy Szreniawskiego
 • Ulica Wieczorka na odcinku od bloków do ul. Zuzanny
 • Ulica Ks. Blachnickiego na odcinku od wiaduktu ( skrzyżowanie ulic 3 Maja i Prusa) do ul. Bora Komorowskiego
 • Ulica Prusa

Odpowiedź Urzedu Miejskiego w Sosnowcu: " W odpowiedzi na Pana Radnego interpelację uprzejmie informuję, że ubytki w nawierzchniach jezdni są sukcesywnie uzupełniane przez Miejski Zakład Ulic i Mostów. Nadmieniam, że priorytet mają ulice po których planowany jest przejazd Wyścigu Tour de Pologne. Skierowaną interpelację przekazałem do powyższej jednostki celem zapisania w harmonogramie prac".

Interpelacja Nr 89 z dnia: 7.05.2012

Treść interpelacji: Mieszkańcy Sosnowca informują,że w trakcie większych opadów tworzy się bardzo duże zalewisko na ul. Zuzanny oraz pod wiaduktem w ciągu drogi DK-94- nad ul. Braci Mieroszewskich.Czy w planach inwestycyjnych planowana jest kanalizacja tych ulic, lub ewentualnie studni chłonnych. Szczególnie pilna jest sprawa ul. Zuzanny ( wzdłuż cmentarza).

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: W planach inwestycyjnych w bieżącym roku nie planuje się działań w zakresie kanalizacji ulic Braci Mieroszewskich i Zuzanny. Nadmieniam, iż prace związane z czyszczeniem wpustów ulicznych wykonywane są na terenie całego miasta na bieżąco. Po zgłoszeniu niniejszej interpelacji Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w dniu 16.05.2012 r. ponownie zlecił wyczyszczenie wpustów ulicznych wraz z przykanalikami we wskazanych rejonach.

Interpelacja Nr 90 z dnia: 7.05.2012

Treść interpelacji: Mieszkańcy Sosnowca zwracają się o uporządkowanie terenów w rejonie dojścia do Trójkąta Trzech Cesarzy. Jest to wielkie śmietnisko ( i to zarówno na odcinku od ulicy Orląt Lwowskich, jak i od cmentarza żydowskiego w Modrzejowie).

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: "Zanieczyszczone tereny w rejonie dojścia do Trójkąta Trzech Cesarzy w większości zlokalizowane są na działkach będących we władaniu Polskiego Związku Działkowców Okręgowego Zarządu Śląskiego z siedzibą w Katowicach. Z uwagi na fakt, że Gmina nie może wydatkować środków publicznych na realizację jakichkolwiek zadań na gruntach nie będących w jej władaniu w dniu 6 kwietnia bieżącego roku zwrócono się pisemnie do Komendanta Straży Miejskiej o wyegzekwowanie uporządkowania zanieczyszczonych nieruchomości zlokalizowanych przy ul.Żeglarskiej od ich władającego. Nadmieniam, że Polski Związek Działkowców Okregowy Zarząd Śląski z siedzibą w Katowicach został pisemnie zobowiązany do ich uporządkowania w terminie do dnia 31.05.2012 r.

Interpelacja Nr 91 z dnia : 7.05.2012

Treść interpelacji: Mieszkańcy Środuli zwracają się o usunięcie ubytków na odcinku od ul.Matejki do ul. Frankiewicza (odcinek ul. Krasińskiego).

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: " Prace w zakresie uzupełnienia w nawierzchni ulicy Zygmunta Krasińskiego zostały polecone do realizacji Miejskiemu Zakładowi Ulic i Mostów. Zgodnie z informacją przekazaną przez Dyrektora zakładu- w dniu 14.05.2012 r. służby drogowe przystąpiły do napraw nawierzchni. Docelowy termin realizacji ww. prac jest przewidziany do dnia 25.05.2012 r.

Interpelacja Nr 92 z dnia: 7.05.2012

Treść interpelacji: Mieszkańcy Sosnowca informują, że dylatacje na wiadukcie nad trasą DK-94 na odcinku od Auchan do ul.3 Maja stwarzają duże niebezpieczeństwo dla samochodów. Wystają o kilka centymetrów ponad asfalt.Konieczna jest nakładka asfaltu.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: " Dla kompleksowego remontu urządzeń dylatacyjnych na obiekcie Nr 49P/30004407 i obiekcie Nr - 49L/30004408 wiadukt w ciągu ul.3 Maja nad DK-94 niezbędne jest opracowanie stosownej dokumentacji projektowej- co wiąże się z zabezpieczeniem w budżecie miasta środków finansowych na ten cel. Szacunkowy koszt realizacji przedsięwzięcia tj. oczyszczenia szczelin dylatacyjnych i zabudowy dylatacji wynosi ok. 100 tys zł. Mając na względzie rangę obiektu podjęte zostaną starania, aby po roku 2012 zadanie zostało zgłoszone do planu inwestycyjnego- w przypadku pozytywnej akceptacji oraz zabezpieczenia w budżecie miasta środków finansowych na ten cel możliwe będzie rozpoczęcie procedury poprzedzającej docelową realizację robót. Do czasu realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego podejmowane będą prace w zakresie doraźnych napraw na obiekcie. Nadmieniam,że w obrębie obiektu obowiązuje prędkość poruszania się pojazdów 50/60 km/h, która na chwilę obecną nie wymaga dodatkowych ograniczeń. Jednocześnie wyjaśniam, że Zespół Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przeanalizuje zasadność wprowadzenia dodatkowych znaków ostrzegawczych.

Interpelacja Nr 93 z dnia: 7.05.2012

Treść interpelacji: Mieszkańcy Środuli sygnalizują, że na wiadukcie nad ul.3 Maja ( skrzyżowanie z ul.B.Prusa) uszkodzone są barierki energochłonne- wskutek wypadku samochodowego i stwarzają niebezpieczeństwo dla innych użytkowników drogi.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: " Odnośnie uszkodzonych barier w rejonie obiektu inżynierskiego Nr-80- wiadukt w ciągu ul. Bolesława Prusa nad ul. 3 Maja informuję, że w dniu 11.05.2012 r. uszkodzone bariery energochłonne zostały zdemontowane- a w ich miejsce zabudowano fragment nowych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Interpelacja Nr 94 z dnia: 16.05.2012

Treść interpelacji: Mieszkańcy Klimontowa zwracają się o uzupełnienie ubytków w nawierzchni ul. Gwiezdnej ( od strony wyjazdu od ul.Dobrzańskiego). Ubytki występują w wielu miejscach.Prośba mieszkańców,aby prace zostały wykonane solidnie z docinaniem krawędzi.Technika remontera nie zdaje egzaminu. 

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu:" Informuję, że usunięcie ubytków w nawierzchni jezdni ul. Gwiezdnej ( od strony wyjazdu od ul. Mjr Henryka Hubala Dobrzyńskiego)- w technologii z docinką , zostanie zlecone Miejskiemu Zakładowi Ulic i Mostów.

Interpelacja Nr 95 z dnia: 16.05.2012

Treść interpelacji: Mieszkańcy Klimontowa zwracają się z zapytaniem, kiedy zostanie wykonany remont tzw. pętli klimontowskiej (ul.Zapolskiej, Kraszewskiego, Kraszewskiego-boczna).

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: " W planie remontów na rok bieżący brak jest ul. Gabrieli Zapolskiej i ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego. Miejski Zakład Ulic i Mostów przeprowadzi kontrolę ww. ulic, uzupełni ubytki w jezdni- z remontera- zagrażające bezpieczeństwu uzykowników.

Interpelacja Nr 96 z dnia: 16.05.2012

Treść interpelacji: Mieszkańcy Klimontowa sygnalizują, że wandale zamalowali znaki drogowe na rondzie klimontowskim, tak,że nie nadają się do odczytania.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: " Miejski Zakład Ulic i Mostów" wymieni zniszczone znaki drogowe.

Interpelacja Nr 97 z dnia 23.05.2012

Treść interpelacji: Demokratyczna Unia Kobiet z Klimontowa z siedzibą przy ul. Hubala Dobrzańskiego 99 w Sosnowcu zwróciła się o przekazanie 10 stołów z likwidowanych placówek oświatowych Sosnowca. Stan stołów w DUK, który służy także rencistom i emerytom jest bardzo zły.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: " Procedury obowiązujące w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu pozwalają na przekazanie składników majątkowych stowarzyszeniom posiadającym status organizacji pożytku publicznego, a takim niewątpliwie jest Demokratyczna Unia Kobiet. Podstawą wszczęcia procedury nieodpłatnego przekazania składników rzeczowych majątku ruchomego jest wystąpienie z pisemnym wnioskiem do Prezydenta Miasta Sosnowca, podmiotu, który byłby zainteresowany nieodpłatnym nabyciem zbędnych dla sosnowieckiego urzędu składników. Na dzień dzisiejszy UM w Sosnowcu nie jest w stanie przekazać składników, o których mowa w interpelacji z uwagi na fakt, iż znajdują się one na stanie majątkowym placówek oświatowych. Będzie to możliwe dopiero wówczas, gdy likwidowane placówki przekażą niepotrzebne im wyposażenie do dalszej dyspozycji sosnowieckiego urzędu. Dopiero po przejęciu na stan majątkowy Urzędu Miejskiego w Sosnowcu składników, o których mowa powyżej, czyli zbędnego dla szkół wyposażenia, będzie można przystąpić do procedury nieodpłatnego przekazania innym zaninteresowanym nimi jednostkom.Jednocześnie uprzejmie informuję, iż nieodpłatne przekazanie będzie możliwe na przełomie września i października 2012 r. tj. po przeprowadzeniu całkowitego procesu likwidacji placówek.

Interpelacja Nr 98 z dnia 23.05.2012

Treść interpelacji: Zwracam się z zapytaniem, czy obecna nowa siedziba Ogniska Pracy Pozaszkolnej Nr 1 w Sosnowcu zlokalizowana w Szkole Podstawowej Nr 27 jest satysfakcjonująca dla OOP Nr 1. Jakie warunki zaproponowano w Szkole Podstawowej Nr 27, dla OOP Nr 1.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu : " Nowa siedziba OOP Nr 1 mieści się w budynku Szkoły Podstawowej Nr 27 w Sosnowcu przy ul. Grabowej 2. Wszystkie pomieszczenia spełniają warunki bhp, jakie przewidują przepisy oświatowe:

 • Powierzchnia lokalu wynosi 177,92 m 2
 • Niezależne wejście
 • 4 sale dydaktyczne do wyłącznej dyspozycji
 • Pomieszczenia nadające się na administrację
 • Niezależne pomieszczenia gospodarcze
 • Niezależne sanitariaty
 • Możliwość korzystania z dowolnej liczby sal lekcyjnych po godz.15:00
 • Trwa obecnie wymiana okien
 • Dyrektor OOP Nr 1 zaakceptowała lokalizację. "

 Interpelacja Nr 99 z dnia: 23.05.2012

Treść interpelacji: Z uwagi na zmiany kadrowe, które nastąpiły w Klubie Sportowym "Górnik" ( odejście długoletniego Prezesa Stanisława Cieplaka), zwracam się z apelem o objęcie opieką w/w Klubu przez Wydział Sportu i Turystyki, oraz SCOP- celem przeszkolenia Zarządu Klubu w zakresie pozyskiwania środków w ramach konkursów organizowanych przez Urząd Miejski w Sosnowcu, tak, aby nie doprowadzić do wykluczenia tego zasłużonego Klubu z możliwości pozyskiwania środków finansowych. Zapoznałem się z dokładną oceną osiągnięć tego Klubu i jego sekcji.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: " KS "Górnik" korzysta z różnych form pomocy oferowanych przez Centrum, w tym w szczególności z konsultacji w zakresie rozliczania projektów objętych dotacją z budżetu Gminy oraz szkoleń ( dotyczących zasad realizacji zadań publicznych dotowanych przez samorząd oraz obowiązków sprawozdawczych realizatorów tych zadań)...... "

Interpelacja Nr 100 z dnia: 23.05.2012

Treść interpelacji: Zwracam się o ujęcie w planie inwestycyjnym na lata 2013-2016 złamanie barier architektonicznych ( montaż windy) w nastęopujących placówkach kultury naszego miasta:

1/ Muzeum w Sosnowcu

2/ Sosnowieckie Centrum Sztuki

3/ Energetyczne Centrum Kultury

4/ Dom Kultury Kazimierz

W pozostałych placówkach bariery są zlikwidowane.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: " ...Dokonano oceny kosztów inwestycyjnych w powyższych obiektach. Dyrektorzy Instytucji będą wnioskowali o ujęcie w planach budżetowych wydatków związanych z przystosowaniem wymienionych Instytucji dla potrzeb osób niepełnosprawnych, natomiast ujęcie inwestycji w planie budżetowym na lata 2013- 2016 zależeć będzie od finansowych możliwości Gminy oraz od potencjalnych, pozyskanych funduszy zewnetrznych na ten cel.

Interpelacja Nr 101 z dnia: 20.06.2012

Zwracam się o uzupełnienie ubytków w Sosnowcu na ul.Zuzanny ( odcinek w rejonie cmentarza do wiaduktu ), oraz na ul.Popiełuszki ( a także skrzyżowania ul.Popiełuszki z ul.Dworską).

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: " W odpowiedzi na interpelację informuję, ż zgodnie z informacją przedłożoną do Wydziału Organizacji Zarządzania Drogami i Ruchem Drogowym przez Dyrektora Miejskiego Zakładu Ulic i Mostów w Sosnowcu- prace w zakresie uzupełnienia ubytków na zgłoszonych przez Pana Radnego ulicach zostaną podjęte przez służby drogowe do dnia 30.06.2012 r."

Interpelacja nr 102 z dnia: 24.08.2012

W związku z realizacją remontu drugiej nitki wiaduktu nad ul.Braci Mieroszewskich w ciągu DK-94, zwracam się o rozważenie dokonania remontu ul.Braci Mieroszewskich- na granicy z Dąbrową Górniczą. W chwili obecnej ten odcinek drogi jest bardzo zniszczony, nie posiada odwodnienia i tworzą się tam duże zalewiska.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego: "W ciągu ul. Braci Mieroszewskich pod remontowanym wiaduktem zamontowano w miesiącu lipcu dodatkowe 3 szt. wpustów ulicznych wraz z przyłączami. Winno to w całości rozwiązać problem odprowadzania wód opadowych. Sprawa ewentualnego remontu nawierzchni jezdni będzie rozważana po zakończeniu robót remontowych wiaduktu i uprzątnięciu terenu. Wówczas można będzie dokonać ostatecznej oceny stanu nawierzchni.

Interpelacja nr 103 z dnia : 24.08.2012

Zwracam się o usunięcie ubytków w ul. Sokolskiej, w rejonie zjazdu do sklepu Decathlon.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego: " Miejski Zakład Ulic i Mostów dokona kontroli ul. Sokolskiej w rejonie zjadu do Sklepu Decathlon i ewentualne ubytki w jezdni zostaną usunięte.

Interpelacja nr 104 z dnia : 24.08.2012

Mieszkańcy Osiedla Środula zwracają się z zapytaniem, kiedy planowana jest instalacja ekranów dźwiękochłonnych wzdłuż DK-94.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: " Badanie hałasu normuje art. 14 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 27.07.2001 r. o wprowadzeniu ustawy- Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw ( Dz. U. nr 100, poz. 1085 z późbniejszymi zmianami). Przepis ten stanowi, że właściwy starosta sporządzi mapę akustyczną w terminie do dnia 30.06.2012 r, a właściwa rada powiatu uchwali program działań do dnia 30.06.2013 r. na podstawie "Utworzonej mapy akustycznej dla Gminy Sosnowiec". Zatem realizacja urządzeń zabezpieczających przed hałasem, dla którego przekroczone są poziomy hałasu w stopniu wymagającym podjęcia przedsięwzięć ochronnych oraz przeprowadzenie całej procedury związanej z procesem inwestycyjnym.

Interpelacja Nr 105 z dnia: 7.09.2012

Proszę o przedstawienie stanowiska w sprawie zagospodarowania terenu wokół budynku Centrum Wspinaczkowego przy ul. Narutowicza. Czy będzie to wykonywane siłami Miasta, czy też sprawą zajmie się inwestor. Czy można zapoznać się z wizualizacją zagopodarowania tego terenu.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: "W odpowiedzi na interpelację Pana radnego uprzejmie informuję, że Inwestor Centrum Wspinaczkowego dokona zagospodarowania terenu w jego obrębie. Droga dojazdowa stanowiąca zjazd z ul. Gabriela Narutowicza zlokalizowana na działce stanowiącej własność Gminy zostanie utwardzona frezem asfaltobetonowym przez Miejski Zakład Ulic i Mostów w celu umożliwienia dogodnego korzystania z obiektu".

Interpelacja Nr 106 z dnia: 7.09.2012

Wzdłuż trasy DK-86 na odcinku sosnowieckim w wielu przypadkach drzewa lub krzewy przechyliły się na jezdnię. Proszę o dokonanie lustracji DK-94 ( wzdłuż Aleii Zagłębia Dąbrowskiego( od Makro Cash do Elektrociepłowni Będzin).

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: " W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną przez Pana Radnego w okresie międzysesyjnym w dniu 10 września 2012 r. w sprawie przeprowadzenia lustracji drzewostanu , krzewów oraz nawierzchni jezdni DK-94 i DK -86 uprzejmie informuję, że służby Wydziału Organizacji Zarządzania Drogami i Ruchem Drogowym oraz MZUiM Sosnowiec systematycznie dokonują lustracji nawierzchni oraz infrastruktury usytuowanej w obszarze pasa drogowego. W dniu 14.09.2012 r. w ramach biężącego utrzymania uzupełnione zostały ubytki w nawierzchni jezdni DK-86 w rejonie obiektu inżynierskiego na wysokości ul. Małobądzkiej. Nadmieniam, że w ramach zadań realizowanych przez Wydział Organizacji Zarządzania Drogami i Ruchem Drogowym w trybie ustawy prawo zamówień publicznych wyłoniony został wykonawca robót dla realizacji remontu fragmentu nawierzchni jezdni DK-94 ( odcinek w rejonie obiektu inżynierskiego nad ul. Będzińską). Realizacja prac zaplanowana została na miesiąc październik br. Po przeprowadzeniu inwentaryzacji drzewostanu na odcinku DK-94 wytypowano 32 drzewa do wycinki. Ponadto zostaną przycięte krzewy utrudniające widoczność".

Interpelacja Nr 107 z dnia: 10.09.2012

Zwracam się o uzupełnienie ubytków na następujących drogach:

1/ Ul. Wyspiańskiego na odcinku od ul. Kreksów do Ul.Okrzei

2/ Ul. Bohaterów Getta na odcinku od ul. Kreksów do ul. Frankiewicza

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: " W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną przez Pana Radnego w okresie międzysesyjnym w dniu 10 września 2012 r. w sprawie stanu technicznego nawierzchni ulic: Stanisława Wyspiańskiego, Bohaterów Getta uprzejmie informuję, że w dniu 19.09.2012 r. służby Miejskiego Zakładu Ulic i Mostów uzupełniły ubytki w nawierzchniach jezdni zgłoszonych ulic".

Interpelacja Nr 108 z dnia: 8.10.2012

Zwracam się o uzupełnienie ubytków na ul. Długosza na odcinku od ronda do ul.Komuny Paryskiej.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: " W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego uprzejmie informuję, że ubytki w nawierzchni jezdni ul.Jana Długosza- na odcinku od ronda do ul.Komuny Paryskiej zostaną uzupełnione przez Miejski Zakład Ulic i Mostów w Sosnowcu w ramach bieżącego utrzymania dróg".

Interpelacja Nr 109 z dnia: 11.10.2012

Zwracam sie o usunięcie ubytku na DK-94 na wjeździe do sklepu "Castorama" ( Aleja Zagłebia Dąbrowskiego).

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: " W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego, uprzejmie informuję, że wskazane ubytki w rejonie zjazdu z DK-94 do sklepu "Castorama" znajdują się w części stanowiącej pobocze drogi krajowej DK-94. Uzupełnienie ubytków zostanie zlecone Miejskiemu Zakładowi Ulic i Mostów do wykonania w trybie pilnym.

 

Interpelacja Nr 110 z dnia: 11.10.2012

Zwracam się o usunięcie powalonego konara w rejonie ul. 3 Maja, wjazd na uli. Ks. Blachnickiego od strony centrum.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: "W odniesieniu do sprawy powalonego konara drzewa przy ul.3 Maja- wjazd na ul.Ks. Franciszka Blachnickiego, zostanie wystosowane zlecenie do Miejskiegio Zakładu Usług Komunalnych z terminem realizacji do 31.10.2012 r.

Interpelacja Nr 111 z dnia: 17.10.2012

Zwracam się z prośbą o rozważenie możliwości instalacji sygnalizacji świetlnej w rejonie ul. Sokolskiej - Komuny Paryskiej.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: " W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego w sprawie budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul.Sokolskiej i Komuny Paryskiej uprzejmie informuję, że przedmiotowe skrzyżowanie jest w chwili obecnej przebudowywane przez CH Auchan ( po negocjacjach z przedstawicielami tut. Urzędu) do postaci ronda- planowany termin zakończenia prac do końca listopada br. W związku z powyższym budowa sygnalizacji świetlnej jest niezasadna.

Interpelacja Nr 113 z dnia: 17.10.2012

Mieszkańcy Klimontowa sygnalizaują konieczność lustracji drzewostanu w rejonie ul.Gwiezdnej. Drzewa grożą zawaleniem.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: "Uprzejmie informuję, że w roku ubiegłym w miesiącu październiku były przeprowadzone zabiegi pielęgnacyjne drzew z gatunku jesion wyniosły, w ilości 21 szt przy ul.Gwiezdnej oraz 16 sztuk przy ul.Wróblewskiego.........W związku z powyższym drzewostan rosnący przy ul.Gwiezdnej może być poddany wyłącznie cięciom sanitarnym i prześwietlającym w obrębie korony drzewa.....Przedmiotowe drzewa są o dużej wartości przyrodniczej i krajobrazowej dla mieszkańców Sosnowca i stanowią unikatową aleję wiekowych drzew......... Pełna treść interpelacji do wglądu po ustaleniu terminu spotkania.

Interpelacja Nr 112 z dnia :17.10.2012

Mieszkańcy Klimontowa zwracają się z zapytaniem odnośnie możliwości wprowadzenia ruchu jednokierunkowego w rejonie ulic Gwiezdnej i Wesołowskiego. Obecna sytuacja stwarza wiele zagrożeń.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: " W odpowiedzi na interpelację informuję, żę istnieje możliwość wprowadzenia przedmiotowej zmiany jednak z uwagi na fakt, iż wprowadzenie ruchu jednokierunkowego powoduje również szereg niedogodności m.in. zwiększenie prędkości, utrudnienie dojazdu do posesji, przeniesienie ruchu na sąsiednie ulice, w związku z czym proszę o zapoznanie mieszkańców z tymi faktami. Mając na uwadze, że często taka zmiana spotyka się z niezrozumieniem oraz sporą falą krytyki, konieczne byłyby szersze konsultacje w tej sprawie w celu poznania środowisk akceptujących to rozwiązanie. Jednocześnie informuję, że na podstawie kart zdarzeń drogowych przekazanych przez Komendę Miejską Policji w Sosnowcu wynika, iż przedmiotowy rejon nie charakteryzuje się zwiększonym poziomem zagrożenia w ruchu.

Interpelacja Nr 114 z dnia: 17.10.2012

Zwracam się o przedstawienie harmonogramu remontów przejść podziemnych , ze szczególnym akcentem na przejścia pod ul. Piłsudskiego ( rejon ul.Mireckiego, ul.Sobieskiego, ul.Dęblińskiej). Mieszkańcy wskazują na bardzo zły stan techniczny tych przejść podziemnych.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: " W ostatnich latach przeprowadzono następujące remonty przejść podziemnych:

 • w roku 2006 w ciągu ul.3 Maja w rejonie skrzyżowania z ul. Stefana Żeromskiego w Sosnowcu przeprowadzono remont kapitalny tj. odbudowa biegów schodowych, wyrównanie powierzchni ścian i cokołów betonowych w tunelu wraz z malowaniem, wymiana poręczy i odnowienie balustrad i montaż koryt odwadniających.
 • W roku 2007 przy ul.Baczyńskiego w rejonie DK-1 przeprowadzono remont kapitalny tj. odbudowa biegów schodowych, wyrównanie powierzchni ścian i cokołów betonowych w tunelu wraz z malowaniem , odnowienie poręczy i balustrad.
 • W roku 2008 pod ul.Braci Mieroszewskich w rejonie ul.Pięknej przeprowadzono remont kapitalny tj. remont biegów schodowych wraz z ułożeniem posadzki ekspozytowej na powierzchni schodów, wyrównanie powierzchni ścian i sufitu w tunelu wraz z malowaniem , montaż krat odwadniających, odnowienie poręczy i balustrad.
 • W roku 2009- na skrzyżowaniu ul.3 Maja- Dęblińska przeprowadzono remont w zakresie usunięcia zagrożenia bezpieczeństwa użytkowników. Dokonano uzupełnienia tynków i ubytków schodów.
 • W roku 2011 przy ul.Marszałka Józefa Piłsudskiego ul.Jastrzębia przeprowadzono remont biegów schodowych i ścian oporowych na zejściach do tunelu w zakresie usunięcia zagrożenia bezpieczeństwa użytkowników. Przy ul.Marszałka Józefa Piłsudskiego ul.Pawia przeprowadzono remont biegów schodowych i ścian na zejściach do tunelu w zakresie usunięcia zagrożenia bezpieczeństwa uzytkowników. Przy ul.3 Maja w rejonie CWK- I etap naprawa biegow schodowych, posadzek, kanałów odwadniających, założenie obróbek blacharskich na dylatacjach na suficie, malowanie ścian. II etap-odnowienie ścian przy schodch prowadzących do przejścia podziemnego ( 2 wejście główne i 2 wejścia na przystanki tramwajowe), montaż nowych tablic informacyjnych na ścianach tunelu. Wydział posiada opracowaną dokumentację projektową dla remontu przejścia podziemnego przy ul.3 Maja w rejonie CWK. Z uwagi na ograniczenia finansowe w budżecie Gminy, Miejski Zakład Ulic i Mostów ( I etap) i Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ( II etap) dokonali jedynie doraźnych napraw jak wyżej.
 • W roku 2012.Obbecnie prowadzone są roboty związane z zadaszeniem dwóch przejść podziemnych przy ul.Marszałka Józefa Piłsudskiego w rejonie ul.Jastrzębiej i ul.Pawiej. Rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego opracowania dokumentacji projektowej dla remontu i wykonania zadaszenia przejścia podziemnego przy ul.Gabriela Narutowicza. Remont planowany jest w 2013 r. W przejściu podziemnym przy ul.Marszałka Józefa Piłsudskiego w rejonie ul.Jana Sobieskiego , Miejski Zakład Ulic i Mostów w ramach posiadanej kwoty 45 tys. zł dokona bieżących napraw biegów schodowych oraz wyrówna posadzki, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa użytkowników. Z uwago na ograniczenia finansowe w budżecie Gminy, obecnie poza doraźnymi naprawami nie planuje się remontów przejść podziemnych przy ul.Marszałka Józefa Piłsudskiego w rejonie Al. Józefa Mireckiego i ul.Dęblińskiej.

Interpelacja Nr 115 z 25.10.2012 r.

Mieszkańcy Środuli zgłaszają konieczność sprawdzenie umiejscowienia znaków drogowych w rejonie ulic: Wapiennej i Szreniawskiego.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu:" W odpowiedzi na interpelację uprzejmie informuję, iż w dniu 7.11.2012 r. zostały uzupełnione znaki A-7 i C-7 przy przedmiotoweym skrzyżowaniu. Wyjaśniam, że brakujące oznakowanie zostało zdewastowane i zalegało w pobliskich zaroślach. Informuję, także ,że pracownicy Wydziału Organizacji Zarządzania Drogami i Ruchem Drogowym przeprowadzili kontrolę oznakowania w opisywanym terenie czego wynikiem jest polecenie Miejskiemu Zakładowi Ulic i Mostów regulacji wraz z wymianą słupka przy znaku A-7 zabudowanym na ulicy Szreniawskiego przy skrzyżowaniu z ulicą Zuzanny.

Interpelacja Nr 116 z 20.11.2012 r

Zgłaszam konieczność wymiany żarówki na słupie oświetleniowym przy ul.Prusa ( blisko zjazdu na ul.Frankiewicza) nad przejściem dla pieszych. Brak tego oświetlenia na tym słupie powoduje,że ludzie przechodzący po pasach są niewidoczni i grozi to wypadkiem.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: " Uprzejmie Pana Radnego informuję, że w dniu 30.11.2012 r. zostało przywrócone oświetlenie przy przejściu dla pieszych przy ul.Prusa w okolicy zjazdu na ul.Frankiewicza.

Interpelacja Nr 117 z 19.11.2012

Mieszkańcy Środuli już po raz kolejny zgłaszają kwestię zrobienia chodnika wzdłuż ulicy Prusa do Szkoły Podstawowej Nr 42. Tą ulicą chodzą dzieci do szkoły, rodzice, często z wózkami i rowerami. Proszę o dokładną analizę ulicy Prusa i przedstawienie zaproponowanych rozwiązań powyższej sprawy.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: " W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego uprzejmie informuję, że sprawa stanu technicznego ciągu pieszego wzdłuż ul. Bolesława Prusa jest znana zarządcy drogi. Z uwagi na ograniczenia finansowe w budżecie Gminy, realizacja remontu nie doszła do skutku. Chodnik ten będzie brany pod uwagę przy tworzeniu propozycji planu remontów na rok 2013".

Interpelacja Nr 118 z dnia 19.11.2012

Mieszkańcy Środuli poruszają kwestię instalacji na ul.Prusa oraz Frankiewicza spowalniaczy. Gdzie kierowcy nagminnie jeżdżą z szybkością 70 km/h. Drugą sprawą jest instalacja świateł przy Szkole Podstawowej Nr 42. W miesiącu październiku na pasach przy Szkole Podstawowej Nr 42 została potrącona dziewczynka.Jako przykład podają, że na ulicy Mariana Kantora Mirskiego są spowalniacze i jeździ Miejska komunikacja. Na Zagórzu światła są co 50 metrów.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: " W odpowiedzi na interpelację w sprawie montażu progów zwalniających przy ul.Bolesława Prusa oraz Antoniego Frankiewicza uprzejmie informuję, że montaż tego typu urządzeń bezpieczeństwa ruchu regulują zapisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 ze zmianami).Wyżej przywołane rozporządzenie nie dopuszcza stosowania progów zwalniających- również płytowych jak w Dąbrowie Górniczej- na ulicach i drogach w przypadku kursowania autobusów komunikacji miejskiej. Rozwiązanie to w ocenie tut. Wydziału stoi w sprzeczności z zapisami prawa i nie może być wzorem do naśladowania. Pragnę dodać, iż zgodnie z w/w przepisami możliwie jest natomiast zastosowanie progów wyspowych, których koszt jest jednak stosunkowo wysoki (ok. 5 tys. zł sztuka) i w chwili obecnej brak jest środków dla ich zabudowy, tym bardziej, że na obie ulice potrzebne byłoby 6 szt ( 4 szt dla ul.Frankiewicza oraz 2 szt. dla ul.Prusa), aby uzyskać zamierzone efekty. W momecie pozyskania dodatkowych środków rozważany zostanie ich montaż. Odnośnie zabudowy sygnalizacji świetlnej dla pieszych przy Szkole Podstawowej Nr 42 infotmuję, że przeprowadzona zostanie szczegółow analiza tego miejsca oraz możliwości zainstalowania sygnalizacji. O wynikach analizy oraz decyzji w sprawie jej zabudowy zostanie Pan poinformowany oddzielnym pismem".

Interpelacja Nr 119 z dnia 29.11.2012

Jakie przeznaczenie przygotowane jest dla budynków zwolnionych po placówkach szkolnych:

1/ Gimnazjum Nr 10 przy ul.Północnej

2/ Gimnazjum Nr 15 przy ul.Ostrogórskiej

3/ Szkoła Podstawowa Nr 25 przy ul.Klonowej

Czy został ogłoszony przetarg dotyczący ewentualnego zakupu lub dzierżawy. Jakie koszty ponosi obecnie gmina celem utrzymania tych obiektów ?

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: "...w każdym z wymienionych budynków znajdowały się mieszkania służbowe, wobec powyższego Gmina Sosnowiec nie mogła przeznaczyć przedmiotowych nieruchomości do obrotu cywilno-prawnego...Trwa proces przekwaterowania mieszkańców tych lokali.

W chwili obecnej 3 najemców znajduje się w budynku przy ul.Ostrogórskiej 21, trwa postępowanie o wynajem dla czwartego podmiotu. W budynkach przy ul.Klonowej i Północnej nie ma nowych najemców.

Łączny koszt miesięczny utrzymania tych budynków wynosi: ok. 30 tys. ..."

Interpelacja Nr 120 z 3.12.2012

Zwracam się o podjęcie remontu schodów i parkingu przed ZSO Nr 14 przy ul.Kisielewskiego w Sosnowcu.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: " W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego uprzejmie informuję, że w planach remontów na rok 2013 nie przewidziano remontu schodów terenowych od ulicy Kisielewskiego na teren parkingu oraz remont parkingu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 14 w Sosnowcu. Powyższe podyktowane jest ograniczeniem środków finansowych w budżecie Gminy.

Interpelacja Nr 121 z 18.12.2012

Sprawa mieszkanki Sosnowca z ul. Partyzantów w sprawie pomocy w zakresie sprawdzenia funkcjonowania urządzeń kominowych.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: "... Problemy zasygnalizowane przez mieszkankę naszego miasta zostaną wzięte pod uwagę przez MOPS w Sosnowcu, a także zajmie się nimi sosnowiecka Policja......".

Interpelacja Nr 122 z 19.12.2012

Mieszkańcy Klimontowa zwracają się z zapytaniem kiedy rozpocznie się budowa ekranów akustycznych w rejonie wschodniej- obwodowej ( rejon Browaru i Rabki). Czy wysokość ekranu uwzględnia nachylenie drogi ?

Odpowiedź GDDKiA- Jacka Stumpfa: " Budowa I etapu zabezpieczeń przeciwhałasowych w Sosnowcu- odcinek od rejonu ulicy Gacka do wiaduktu nad torami kolejowymi ( w tym rejon Browaru i Rabki)- rozpoczęła się w listopadzie 2012 r. Planowany termin zakończenia robót - czerwiec 2013 r. Przed przystąpieniem do budowy ekranów akustycznych na przedmiotowym odcinku trasy została opracowana przez profesjonalne biuro analiza akustyczna. Przedmiotowa dokumentacja określała m.in.: tereny podlegające ochronie akustycznej w otoczeniu S-1 w Sosnowcu ( wyznaczone na podstawie analizy obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego), zasięgi oddziaływania hałasu a także miejsca, w których należy wybudować ekrany oraz ich parametry ( w tym wysokość, długość i rodzaj), uwzględniając przestrzenny model terenu, dokładną lokalizację, oraz konstrukcję budowanych ekranów akustycznych określono w projekcie budowalanym.

 

Jakie są plany miasta w zakresie dalszej budowy Koletora Bobrek ?

Odpowiedź Pani Kierownik Jednostki Realizującej Projekt Iwony Balińskiej: Jednostka Realizująca Projekt informuje, iż Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sosnowcu S.A. w ramach Aktualizacji Wieloletniego Planu Rozwoju i Moderniazacji Urządzeń wodociągowo- kanalizacyjnych na lata 2012-2015 oraz aneksu tego dokumentu ( zmiana Planu Finansowego RWiK Sosnowiec S.A będzie przedłożona na sesji Rady Miejskiej w Sosnowcu w miesiącu styczniu 2013 r.) zaplanowało budowę sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.Gacka, Zagórska, Braterstwa Broni, Kleeberga, Wschodnia, Źródlana, Środkowa, Kusocińskiego. Aktualnie na zlecenie Operatora wykonywana jest dokumentacja projektowo- kosztorysowa. Planowany termin zakończenia robót budowlanych w przedmiotowym rejonie to 2015 r.

 

Interpelacja Nr 123 z 19.12.2012

Proszę o potwierdzenie informacji pojawiającej się w prasie odnośnie budowy Centrum Treningowego ( piłkarskiego) w dzielnicy Klimontów na terenach po obiekcie Górnika Klimontów ( administrowanego przez MOSiR, oraz o budowie Centrum Sportowego w rejonie ul. Zaruskiego.

Czy w ostatnim okresie wydawane są pozwolenia na budowę nowych inwestycji w rejonie dzielnicy Klimontów.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: " W odpowiedzi na interpelację dot. informacji w prasie odnośnie budowy Całorocznego Piłkarskiego Centrum Trenigowego w dzielnicy Klimontów informuję, iż w chwili obecnej trwają rozmowy z zainteresowanymi inwestorami. Na terenie dzielnicy Klimontów) administrowanej oprzez MOSiR w miejscu aktualnie znajdującego się stadionu KSW Górnik), aktualnie trwają wyceny działek, natomiast teren przy ul.Zaruskiego został sprzedany inwestorowi i trwają przygotowania budowy zgodnej z koncepcją przedstawioną podczas przetargu..."

Interpelacja Nr 124 z 19.12.2012

Jakie inwestycje w dzielnicy Klimontów planuje MOSiR w latach 2013-2014. Czy nadal aktualna jest sprawa adaptacji salki nad basenem w Klimontowie.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: " W tegorocznym planie miejskich wydatków nie znajduje się realizacja zadań inwestycyjnych w Klimontowie w zakresie miejskiej bazy sportowej z uwagi na ograniczone możliwości budżetowe".

Interpelacja Nr 125 z 19.12.2012

Mieszkancy Klimontowa zwracają się z prośbą o wyegzekwowanie porządku poprzez Straż Miejską w rejonie placu zabaw ( rejon między ul.Hubala Dobrzańskiego a Zapolskiej). Jednocześnie zwracają uwagę na bardzo zły stan elewacji budynku dawnego Domu Kultury. Od kilku lat budynek popada w ruinę i psuje wygląd dzielnicy.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: " Teren po byłym placu zabaw, położony pomiędzy ul. mjr Hubala Dobrzańskiego a ul. Gabrieli Zapolskiej w Sosnowcu ( działka nr 1159/27) należy do osoby prywatnej, a panujące obecnie warunki atmosferyczne ( zalegająca warstwa śniegu) nie pozwalają funkcjonariuszom Straży Miejskiej na sprawdzenie tam aktualnego stanu porządków. Strażnicy Miejscy będą prowadzić tam nasilone kontrole w w/w zakresie i w przypadku stwierdzenia zalegających nieczystości zostaną podjęte przez nich stosowne działania służbowe.Z kolei sprawą stanu technicznego budynku po byłym Domu Kultury przy ul. mjr .Hubala Dobrzańskiego zajmuje się Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. Podczas kontroli przeprowadzonej tam w listopadzie 2012 r. stwierdzono prowadzenie prac, zgodnie z uzyskaną decyzją o pozwoleniu na budowę. Obecnie wykonywane są tam roboty budowlane wewnątrz budynku. Dostęp do budynku jest zabezpieczony, a na terenie przyległym do budynku, należącym do Gminy Sosnowiec nie są prowadzone żadne prace. Mając powyższe na względzie brak jest podstaw do wygaszenia w/w decyzji i w ocenie PINB w/w budynek nie popada w ruinę".

Interpelacja Nr 126 z 19.12.2012

Zwracam się o pilne usunięcie ubytków na ul.Prusa w Sosnowcu. Szczególnie pilna sprawa występuje na wiadukcie w ciągu ulicy Prusa ( nad ul.3 Maja), oraz w górnej części ul.Prusa ( rejon zjazdu z ul.Witkiewicza, oraz na ul.Frankiewicza). Uwzględniając warunki atmosferyczne, choćby techniką remontera.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: "W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego uprzejmie informuję, że ubytki w nawierzchni jezdni ul.Bolesława Prusa- ze szczególnym uwzględnieniem wiaduktu nad ul.3 Maja oraz rejon zjazdu na ul.Witkiewicza i ul.Frankiewicza zostaną usunięte przy sprzyjających warunkach atmosferycznych przez MZUK w ramach bieżącego utrzymania."

 Interpelacja Nr 127 z dnia 7.01.2013

Zgłaszam fakt, iż znak drogowy oznaczający przejście dla pieszych na ul. Frankiewicza ( w rejonie skrzyżowania z ul.Słowackiego) uległ przekrzywieniu. Wskutek tego jest  mało widoczny dla kierowców jadących w górę ul. Frankiewicza w kierunku ul.Prusa.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: "W dniu 11.01.2013 r służby MZUK wyregulowały słupek ze znakiem D-6 "przejście dla pieszych na ul.Frankiewicza w rejonie skrzyżowania z ul.Słowackiego. Ponadto zostało polecone uzupełnienie brakującego znaku D-6 wraz ze słupkiemna kier. ul.Północna

Interpelacj Nr 128 z dnia 7.01.2013

Na ulicy Prusa uległy zniszczeniu znaki odblaskowe rozgraniczające pasy ruchu, w rejonie zjazdu na ul. Witkiewicza.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: " W dniu 10.01.2013 r służby MZUK uzupełniły słupek przeszkodowy zespolony ze znakiem C-10 - U-5b zabudowany w ciągu ul.Prusa w rejonie skrzyżowania z ul.Witkiewicza".

Interpelacja Nr 129 z dnia 7.01.2013

Na ulicy Frankiewicza w rejonie zjazdu do ul.Słowackiego powstały bardzo duże ubytki w nawierzchni drogi.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego: " W dniu 9.01.2013 r. inspektor Wydziału Organizacji Zarządzania Drogami i Ruchem Drogowym pisemnie polecił do MZUK uzupełnić ubytki nawierzchni jezdni w ciągu ul.Frankiewicza".

Interpelacja Nr 130 z 17.01.2013

Technika naprawy dróg poprzez uzupełnianie mieszanką z remontera nie przynosi rezultatów i są to wyrzucone pieniądze.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego: "W okresie zimowym służby drogowe wykonują prace w zakresie zabezpieczenia ubytków w nawierzchniach- po zakończeniu sezonu zimowego dokonana zostanie ocena stanu technicznego dróg. W pierszej kolejnosci do remontu zostaną wytypowane drogi o głównym znaczeniu w układzie komunikacyjnym miasta/ odcinki dróg krajowych, drogi powiatowe. Równocześnie prowadzone będą prace w zakresie napraw nawierzchni dróg gminnych. Technologia napraw nawierzchni dróg na terenie miasta wynika z ograniczonych środków budżetu gminy przeznaczonych na remonty dróg w stosunku do ich powierzchni".

Interpelacja Nr 131 z 17.01.2013

Mieszkańcy zwracają się o remont kapitalny ul.Braci Gierymskich w kierunku do ul.Kraszewskiego.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: "Stan techniczny ul.Braci Gierymskich jest znany służbom tutejszego Urzędu. Z uwagi na ograniczoną ilość środków finansowych zabezpieczonych w budżecie miasta na rok 2013 nie mogę zapewnić, iż w najbliższym czasie zostanie przeprowadzony kompleksowy remont ulicy. W celu poprawy istniejącego stanu polecono MZUK wykonanie napraw nawierzchni/ remont cząstkowy z docięciem krawędzi/ najbardziej zdegradowanych odcinków drogi.

Interpelacja Nr 132 z dnia 17.01.2013

Mieszkańcy zwracają się o właściwe oznakowanie zjazdu do Centrum Pediatrii.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: "Oznakowanie do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II jest zgodne z zatwierdzonym projektem organzacji ruchu. Nie planuje się wprowadzić dodatkowych znaków informacyjnych. Na bieżąco prowadzone są kontrole oznakowania- a w przypadku stwierdzenia braków tablice są uzupełniane przez służby MZUK".

Interpelacja Nr 133 z dnia 17.01.2013

Mieszkańcy Klimontowa zwracają się , aby właściciel części dawnego Domu Kultury ) p.Jabłoński) usunął bałagan przed obiektem. Do kiedy będzie trwał remont elewacji.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: " Odnośnie prac budowlanych dawnego Domu Kultury przy ul.Majora Henryka Hubala- Dobrzańskiego informuję, że zgodnie z informacją przesłąną do tutejszego Urzędu Miejskiego PINB podtrzymał stanowisko zawarte we wcześniejszej korespondencji kierowanej do Pana Radnego. W załączeniu przesyłam pismo PINB .MK.177/7356-52/08 z dnia 29.01.2013 r.

Interpelacja Nr 134 z dnia 17.01.2013

Mieszkaniec Sosnowca, z ul.Będzińskiej zwrócił się z prośbą o wsparcie w sprawie przydziału mieszkania komunalnego.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: Pismem z dnia 26.02.2013 r. mieszkaniec otrzymał odpowiedź.

Interpelacja Nr 135 z dnia 11.02.2013

Zwracam się o pilne naprawienie dróg w następujących rejonach:

 • ul.Jędryczki !!
 • ul.Prusa + wiadukt nad ul.3 Maja w kierunku do ul.Ks. Blachnickiego
 • ul.Piotrkowska od przejazdu kolejowego w rejonie Izby Wytrzeźwień do granicy z Będzinem
 • Połączenie ul.Okrzei do ul.Piotrkowskiej ( w rejonie ogrzewalni)
 • ul.Północna przy cmentarzu

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: " W odpowiedzi na interpelację w sprawie ul.Jedryczki, Prusa, Piotrkowskiej, łącznik Okrzei do ul.Piotrkowskiej, Północnej informuję uprzejmie,że MZUK przy sprzyjających warunkach atmosferycznych przystąpi do usuwania ubytków w nawierzchni jezdni zagrażjących bezpieczeństwu użytkowników. Ww. ulice nie zostały zapisane do planu remontów na rok 2013. W przypadku możliwości finansowych, ulice te będą brane pod uwagę do remontu większych fragmentów jezdni".

Interpelacja Nr 136 z dnia 11.02.2013

1/ Zwracam się o naprawę uszkodzonych wiat przystankowych na ul.3 Maja (vis-a-vis Poczty Głównej w Sosnowcu) oraz wiaty przystankowej na ul.Północnej 51(Środula).

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: " Wiata na przystanku autobusowym "Sosnowiec Aleja Zwycięstwa", na kierunku Zagórze, w ciągu ul.3 Maja, została naprawiona zgodnie z poleceniem nr 4 z dnia 23.01.2013 przez MZUK. Wiata na przystanku autobusowym "Środula Północna", na kierunku Zagórze, w ciągu ul.Północnej, po przeprowadzonej wizji w terenie została polecona do naprawy przez MZUIK poleceniem nr 9 z dnia 20.02.2013".

2/Zgłaszam odwrócenie znaku drogowego na ul.Sokolskiej (Dolna Środula), tuż przed granicą z Będzinem. Należy przeanalizować ustawienie znaków, bo część ustawiona jest za drzewami i jest mało widoczna.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: "Znaki drogowe na ul.Sokolskiej-B33 "ograniczenie prędkości do 60 km/h oraz D-42 "obszar zabudowany" i E-17a "Będzin"  zostały ustawione przez Powiatowy Zarząd Dróg w Będzinie, w związku z czym zwrócono się do tego podmiotu o ich regulację i przestawienie".

Interpelacja Nr 137 z dnia 11.02.2013

W imieniu mieszkańców ul.Dzikiej w Sosnowcu (Dolna Środula) zwracam się z zapytaniem na jakim etapie znajduje się porozumienie trójstronne pomiędzy Gminami: Dąbrowa Górnicza, Będzin i Sosnowiec zmierzający do uregulowania rowu odwadniającego tereny dzielnicy Mydlice w Dąbrowie Górniczej, ul.Kamienną w Będzinie i Osiedle na Dolnej Środuli w Sosnowcu.Działki na ul.Dzikiej w Sosnowcu są zalewane przez wodę.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: " W dniu 30.08.2012 r. Rada Miejska w Sosnowcu podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przedmiotowego porozumienia. Wiceprezydent Miasta Będzina pismem z dnia 15.11.2012 poinformowal tut. Urząd,ze Gmina Będzin jest w trakcie prac nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego i zostanie ona przesłana niezwłocznie po jej podjęciu.Zastępca Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza nie podjęła przedmiotowej uchwały, natomiast w przypadku pozyskania dodatkowych środków w II połowie 2013 r. zostanie przeanalizowana decyzja o podjęciu uchwały i wprowadzenia zadania do planu budżetowego. W budżecie miasta Sosnowca na 2013 r. zostały zabezpieczone środki finansowe na wykonanie koncepcji budowy kanalizacji deszczowej ( w postaci rowu otwartego lub zakrytego kanału) w rejonie ul.Sokolskiej w Sosnowcu."

Interpelacja Nr 138  z dnia 14.02.2013

Prośba mieszkańca Sosnowca z ul.Brzozowej w sprawach osobistych.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: "......Prośba mieszkańca została przekazana do MOPS  w Sosnowcu z prośbą o podjęcie stosownych działań...".

Interpelacja Nr 139 z dnia 7.03.2013

1/ Zwracam się o dokonanie napraw dróg w Okręgu Nr 3, tj. ul.Prusa i ul.Okrzei. Po okresie zimowym powstało wiele niebezpiecznych dziur.

2/ Już mija miesiąc jak składałem wniosek w sprawie odwróconego znaku drogowego " 60 km/h"- na ul.Sokolskiej ( znajduje sie na terenie Sosnowca w kierunku na Będzin)- bez rezultatu.

3/ Duży ubytek na ul.Sokolskiej ( zjazd do Decathlonu).

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: " Ubytki w nawierzchni jezdni ul.Prusa, ul.Okrzei i Sokolskiej (zjazd do Decathlon) zostaną usunięte przez MZUK w ramach bieżącego utrzymania. W sprawie znaku drogowego -60 km/h na ul.Sokolskiej w dn. 20.02.2013 wystosowano pismo do Powiatowego Zarządu Dróg w Będzinie z siedzibą w Rogoźniku.Podczas objazdu ulic przez Zespół Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w dn. 14.03.2012 stwierdzono, że regulacja / odwrócenie znaku zostało dokonane.

Interpelacja Nr 140 z dnia 7.03.2013

W roku 1910 do wsi Wierszyna w Okręgu Ust- Ordyńsko- Buriackim w obwodzie irkuckim (Rosja) trafiło ponad 100 polskich rodzin z Zagłębia Dąbrowskiego, a szczególnie z Sosnowca. Czy miasto Sosnowiec widzi możliwośc nawiązania kontaktów. Zamieszkali tam Polacy kultywują polskość i są bardzo spragnieni kontaktów z krajem swoich ojców.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: ".......w chwili otrzymania bardziej szczegółowych informacji dotyczących inicjatywy Pana Radnego, dołożymy wszelkich starań, aby w miare posiadanych zasobów i możliwości wspomóc zainicjowanie kontaktów z mieszkańcami Wierszyny". Pełna odpowiedź w posiadaniu radnego.

Interpelacja Nr 141 z dnia 10.03.2013

Zgłaszam uszkodzenie barier na wiadukcie nad ul.3 Maja ( w ciągu ulic Prusa- Ks. Blachnickiego). Uszkodzenie barier powstało na skutek wypadku. Obecny stan stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa samochodów i ludzi. Jest tylko prowizorycznie zabezpieczone taśmą.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: " Przedmiotowe urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego zostały wymienione w dniu 14.03.2013 r. przez MZUK w Sosnowcu".

 Interpelacja Nr 142 z dnia 10.03.2013

Sprawa mieszkanki Sosnowca dotycząca zadłużenia mieszkania komunalnego.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: " Mieszkanka otrzymała wyczerpującą informację w jaki sposob może skorzystać z programu oddłużeniowego".

Interpelacja Nr 143 z dnia 21.03.2013

Zwracam się z apelem o uprzątnięcie ul.Jędryczki w Sosnowcu na Środuli. Cała ulica zasłana jest kawałkami asfaltu, który wypada z ulicy. Jest to duże zagrożenie dla ruchu samochodów.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: "MZUM został zobowiązany do dokonania przeglądu ul.Jędryczki i uprzątnięcia zalegających kawałków masy bitumicznej. Natomiast ubytki na ul.Okrzei, ul.Staszica i ul.Prusa w rejonie zjazdu na ul.Frankiewicza zostały usunięte. Stan ulic jest monitorowany i w przypadku pojawienia się nowych ubytków będą uzupełniane na bieżąco".

Interpelacja Nr 144 z dnia 3.04.2013

Firmy prowadzące działaność przy ul.1 Maja 16 zwracają się o pomoc w sprawie bezprawnego i bezpodstawnego odcięcia wody.

Odpowiedź RPWiK Sosnowiec: "......Przedsiębiorstwo mając na uwadze względy społeczne zgodziło się na podpisanie umowy na czas określony. Umowa obowiązywać będzie do końca b.r lub wygaśnie z chwilą ujawnienia się właściciela,zarządcy lub innej osoby posiadającej inne prawo do korzystania z nieruchomości...."

Interpelacja Nr 145 z dnia 5.04.2013

Interpelacja dotyczy odwróconego znaku drogowego na ul.Sokolskiej dotyczącego ograniczenia prędkości 60 km/h. Znak znajduje się na terenie Sosnowca przed granicą z Będzinem.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: "Przedmiotowe oznakowanie zostało ustawione przez Powiatowy Zarząd Dróg w Będzinie. W związku z powyższym wszelkie wątpliwości związane z niniejszym oznakowaniem należy kierować bezpośrednio do właścicieli oznakowania, co zostało też uczynione".

Interpelacja Nr 146 z dnia 8.05.2013

Zwracam się o uzupełnienie rozkładów jazdy (KZK GOP) na ulicach: Okrzei i ul.Staszica.Część tablic (pleksi) są zabrudzone i zupełnie nieczytelne.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: "Powyższa informacja została niezwłocznie przekazana do właściwej komórki w KZK GOP w Katowicach, który dokonał stosownych uzupełnień ma wskazanych przystankach. Informuję jednocześnie,że wskazana została również potrzeba usunięcia zanieczyszczeń ograniczających czytelność rozkładów jazdy na przystanku Konstantynów Okrzei".

Interpelacja Nr 147 z dnia 8.05.2013

Zwracam się o uzupełnienie ubytków nawierzchni ulic:

 • Ul.Piotrkowska ( od Fakopu do granic z Będzinem)
 • Łącznik pomiędzy ul.Okrzei i ul.Piotrkowską (okolice ogrzewalni)
 • Ul.Okrzei i ul.Staszica
 • Ul.Bohaterów Getta ( od bloków do ul.Szreniawskiego)

Odpowiedź Urzędu Miejskiego: " Prace w zakresie ul.Piotrkowskiej zostały wykonane w dniach 2-6.05.2013. W miesiącu czerwcu zostaną podjęte prace w zakresie uzupełnienia ubytków w nawierzchniach dróg w dzielnicy "Środula", między innymi w ciągu ulic Bohaterów Getta i Szreniawskiego. Odnośnie stanu technicznego nawierzchni w obrębie torowiska tramwajowego u zbiegu ulic: Staszica i Okrzei informuję,że w dniu 17.05.2013 r. wzdłuż torowiska tramwajowego wykonano prace w zakresie doraźnej likwidacji zagrożeń. Zgodnie z informacją przekazaną przez Tramwaje Śląskie S.A w miesiącu lipcu b.r. Spółka planuje przeprowadzenie docelowych prac remontowych nawierzchni w obrębie torowiska".

Interpelacja Nr 148 z dnia: 5.06.2013

Zwracam sie o usunięcie ubytków na ul.Podgórnej, ze szczególnym naciskiem na odcinek od nr 10 do 17.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu:" Ubytki uzupełniono w dniach: 8-9.07.2013.

Interpelacja Nr 149 z dnia: 5.06.2013

Zwracam sie o usunięcie ubytków na ulicy Frankiewicza.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: " Ubytki uzupełniono w dniach: 6-7.06.2013 r."

Interpelacja Nr 150 z dnia: 5.06.2013

Zwracam się o usunięcie ubytków na ulicy 3 Maja na wysokości MOSiR.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: " Ubytki uzupełniono w dniach: 5-13.06.2013 r."

Interpelacja Nr 151 z dnia: 5.06.2013

Zwracam się o naprawę uszkodzonego przystanku autobusowego na ul.Północnej.

Odpowiedź Urzedu Miejskiego w Sosnowcu: " Prace w zakresie napraw uszkodzonej wiaty na przystanku autobusowym "Środula Północna" zlokalizowanym w ciągu ulicy Północnej zostały wykonane przez służby MZUK w pierwszej połowie m-ca lipca b.r, jednocześnie informuję,że uzupełnienie szyb na przystankach "Środula Północna" w obu kierunkach oraz uzupełnienie ściany bocznej wiaty na przystanku "Środula Północna" kier. Zagórze, będzie wykonane po wyłonieniu wykonawcy przez właściwy merytorycznie Wydział Organizacji Zarządzania Drogami i Ruchem Drogowym na naprawę wiat na terenie miasta.".

Interpelacja Nr 152 z dnia: 10.06.2013

Zwracam się o uzupełnienie ubytków na ul.Słowackiego (odcinek od ul.Frankiewicza w kierunku ul.Szreniawskiego) oraz ubytków na wiadukcie w ciągu ul.Prusa (nad ul.3 Maja).

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: "Ubytki w ul.Słowackiego (odcinek od ul.Frankiewicza w kierunku ul.Szreniawskiego), oraz na wiadukcie w ciągu ul.Prusa(nad ul.3 Maja) zostaną usunięte przez Miejski Zakład Usług Komunalnych w ramach bieżącego utrzymania".

Interpelacja Nr 153 z dnia: 10.06.2013

Zwracam sie o wymianę chodnika na ul.Prusa ( na odcinku od przystanku autobusowego w kierunku Szkoły Podstawowej Nr 42 do zjazdu do Piekarni "Kłos"). Ewentualnie w przypadku braku środków , na pokrycie zniszczonych płytek warstwą bitumiczną.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu:" Chodnik w ul.Prusa (na odcinku od przystanku autobusowego w kierunku Szkoły Podstawowej Nr 42)- planowany jest do realizacji. Rozpoczęcie robót może nastąpić po otrzymaniu pieniędzy z Ministerstwa Finansów przyznanych z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa. Z uwagi na fakt, iż środków tych jest bardzo mało, w stosunku do ilości potrzeb remontowych, trudno jest określić priorytet robót".

Interpelacja Nr 154 z dnia: 10.06.2013

Zwracam się o remont schodów (część prawa) przy ZSO Nr 14 przy ul.Kisielewskiego lub ich demontaż. Grozi wypadkiem.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: "Wnioskowane schody przy ZSO Nr 14 przy ul.Kisielewskiego zostaną obecnie wyłączone z użytkowania poprzez zamontowanie barier uniemożliwiających wejście na obiekt. W dalszym terminie zostaną podjęte decyzje co do ich likwidacji lub remontu"

Interpelacja Nr 155 z dnia: 10.06.2013

Mieszkańcy proszą o rozważenie możliwości poprowadzenia komunikacji autobusowej łączącej Środulę z Pogonią. Wiele osób ma tam działki i nie ma możliwości dojazdu.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: " W sprawie poprowadzenia komunikacji autobusowej łączącej Środulę z Pogonią wystąpiono do KZK GOP o przeanalizowanie wniosku pod względem technicznym i finansowym. Po uzyskaniu stanowiska w tej sprawie, zostanie podjęta ostateczna decyzja".

Odpowiedź KZK GOP:" KZK GOP dokonał szczegółowej analizy takiego rozwiązania i stwierdził, że przedmiotowy wniosek jest niezasadny.......".

Interpelacja Nr 156 z dnia: 13.06.2013

Interpelacja zgłoszona na bazie wniosków od mieszkańcow Klimontowa:

 • Proszę o uzupelnienie ubytków w nawierzchni ulic:
 • a/ Gwiezdna od ul.Hubala-Dobrzańskiego
 • b/ Gwiezdna od ul.Rydza Śmigłego
 • c/ ul.Zapolskiej
 • d/ ul.Gierymskich
 • e/ ul.Kraszewskiego
 • f/ ul.Makuszyńskiego w rejonie dawnej Szkoły Podstawowej Nr 25
 • Proszę o namalowanie pasów na wyremontowanej ul.Hubala Dobrzańskiego.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: "Uzupełnienie ubytków w nawierzchniach jezdni zostały zrealizowane w miesiącu czerwcu i lipcu:

 • ul.Gwiezdna- ubytki uzupełniono w dniu 18.06.2013.; kompleksowy remont nawierzchni ulicy Gwiezdnej- fragment na wjeździe od ul.Marszałka Rydza -Śmigłego zostanie wykonany przez firmę zewnętrzną wyłonioną w trybie postępowania przetargowego. Termin realizacji prac przewidziany jest do dnia 31.08.2013
 • ul.Gabrieli Zapolskiej- ubytki uzupełniono w dniach 2-5.07.2013
 • ul.Braci Gierymskich- ubytki uzupełniono w dniu 1.07.2013
 • ul.Józefa Ignacego Kraszewskiego/wraz z odcinkami dróg w osiedlu mieszkaniowym/-ubytki uzupełniono w dniach 25.06.2013 r. i w dniu 1.07.2013.
 • ul.Kornela Makuszyńskiego- ubytki uzupełniono w dniu 8.07.2013 r.

Oznakowanie poziome zostało odtworzone w ramach zadania p.n "Remont nawierzchni jezdni i remonty cząstkowe na terenie miasta Sosnowca- Etap I w tym:Część II -Remont nawierzcni jezdni ul.mjr H. Hubala Dobrzańskiego przez wykonawcę robót zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

Interpelacja Nr 157 z dnia: 30.07.2013

Zgłaszam wywrócenie znaku drogowego na ul.Piotrkowskiej, rejon Izby Wytrzeźwień, tuż przed przejazdem kolejowym.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: "Przedmiotowy znak został uprzątnięty przez pracowników MZUK. Oznakowanie nie było własnością gminy, natomiast było w złym stanie technicznym i nie spełniało wymogów określonych przepisami prawa".

Interpelacja Nr 158 z dnia: 30.07.2013

Zgłaszam fatalny stan nagłośnienia na Stadionie Ludowym.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: "...W ostatnim czasie wystąpiła awaria (zakłócenia spowodowane przerwami na potencjometrze miksera) nagłośnienia funkcjonującego na Stadionie Ludowym przy ul.Kresowej 1. Zaznaczam, iż awaria została niezwłocznie usunięta. Pragnę jednocześnie podkreślić, że przedmiotowa instalacja nagłośnienia obiektu działa już 8 lat i zapewne niebawem wymagać będzie wymiany".

Interpelacja Nr 159 z dnia: 30.07.2013

Czy teren i zieleń zostaną doprowadzone do stanu poprzedniego po zakończeniu prac związanych z wymianą sieci ciepłowniczej.

Odpowiedź Urzedu Miejskiego w Sosnowcu: "Po zakończeniu robót wykonawca jest zobligowany do przywrócenia terenu do stanu pierwotnego- co będzie potwierdzone podczas komisyjnego odbioru pasa drogowego".

Interpelacja Nr 160 z dnia: 30.07.2013

Zwracam się o zwiększenie patroli policji w rejonie ul.Sokolskiej. TIR-y wjeżdżają w ulicę mimo znaku tylko do 12 Ton.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: "...Zwróciłem się w tej sprawie do Komendanta Miejskiego Policji w Sosnowcu. Mam nadzieję, iż systematyczne kontrole tego rejonu przez funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego przyczynią się do znacznego ograniczenia tego zjawiska".

Interpelacja Nr 161 z dnia:19.08.2013

Zwracam się o uzupełnienie ubytków w nawierzchni ul.W.Pola na Środuli.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: "...Prace w zakresie uzupełnienia ubytków w nawierzchni wnioskowanej ulicy zostały polecone do realizacji MZUK. Termin realizacji przewidziany jest do dnia 15.09.2013 r.".

Interpelacja Nr 162 z dnia: 10.09.2013

Zwracam się o umożliwienie zorganizowania dojazdu do szkół dla dzieci z Osiedla Kukułek, ewentualnie zorganizowania komunikacji autobusowej z tego Osiedla.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu:" Według odpowiedzi uzyskanej od Zastępcy Prezydenta Madeja wynika, że ani Zrzeszenie Transportu Prywatnego ani KZK GOP nie jest zaniteresowane uruchomieniem transportu zbiorowego. Wydział Edukacji dokona analizy pod kątem gimbusów".

  Interpelacja Nr 163 z dnia: 10.09.2013

Zwracam się o analizę, czy potrzebny jest znak "Stop" na ulicy Piotrkowskiej w Sosnowcu. Kolej nie jeździ po tym przejeździe.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu" Opisywany tor pozostaje w zarządzie podmiotu prywatnego. Z informacji uzyskanych bezpośrednio od zarządzającego, wynika, że istnieje możliwość ponownego uruchomienia przedmiotowej bocznicy. W związku z powyższym , na dzień dzisiejszy nie ma możliwości prawnych do zlikwidowania istniejącego oznakowania".

Interpelacja Nr 164 z dnia 2.10.2013

Interpelacja w sprawie mieszkanki ul. Narutowicza w Sosnowcu w sprawie przydziału mieszkania socjalnego.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu:" Mieszkanka została szczegółowo poinformowana co ma robić w obecnej sytuacji".

Interpelacja Nr 165 z dnia 9.10.2013

Zwracam sie o umieszczenie w planie inwestycjnym na 2014 rok remont ulic Jędryczki oraz ul.Bohaterów Getta w Sosnowcu na odcinku od ul.Kreksów do ul.Frankiewicza.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu : " Wnioskowany remont ul.Jędryczki zostanie zaproponowany do plany remontów na rok 2014. W odniesieniu do sprawy remontu ul.Bohaterów Getta- od ul. Kreksów do ul.Frankiewicza nie planuje się szerszego zakresu robót.MZUK dokona uzupełnień ubytków w nawierzchni jezdni zagrażających bezpieczeństwu uzytkowników"

Interpelacja Nr 166 z dnia 9.10.2013

Zwracam się z zapytaniem odnośnie możliwości kontynuacji wycinki drzew w rejonie ul.Dmowskiego. Mieszkańcy oczekują kontynuacji tej wycinki.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: "... Wytypowano kilkadziesiąt drzew do wycinki. Miasto wystąpiło do Samorzadowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach o wskazanie Organu Wykonawczego o wydanie decyzji na wycinkę...". Pełna treść odpowiedzi u radnego Jaskierni.

Interpelacja Nr 167 z dnia 9.10.2013

Mieszkańcy Klimontowa zwracają się o uporządkowanie terenu w rejonie ul.Zapolskiej- Firma "Aga", oraz budynek sąsiadujący ze Szkołą Językową ( w budynku dawnego Domu Kultury). Nazwiska właścicieli obiektów p. Banyś i p. Jabłoński.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: " Straż Miejska zobowiązała właścicieli terenów w rejonie pawilonu handlowego "AGA" i byłego Domu Kultury w Klimontowie do wykoszenia rozrośniętych tam traw i chaszczy oraz ich uporządkowania w terminie do 26.11.2013. Niezależnie od powyższego strażnicy miejscy patrolujący teren w rejonie dzielnicy Klimontów w Sosnowcu zrwacają szczególną uwagę na wszelkie nieprawidłowości związane między innymi z zanieczyszczaniem miejsc dostępnych dla ludności"

Interpelacja Nr 168 z dnia 9.10.2013

Mieszkańcy Klimontowa pytają, czy przewidywany jest II etap rewitalizacji parku w Klimontowie. I etap rewitalizacji został bardzo dobrze przyjęty przez mieszkańców Klimontowa.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: "....Przewidziany jest II etap rewitalizacji, poprzez wycinkę kilkunastu drzew, oraz nasadzeń drzew ozdobnych. W roku 2014 w ramach rewitalizacji parku planowane sa również prace mające na celu remont fontanny i jej uruchomienie....". Pełna treść odpowiedzi u radnego Jaskierni.

Interpelacja Nr 169 z dnia 9.10.2013

Zwracam się z zapytaniem do Wydziału Zdrowia, odnośnie zakresu usług świadczonych przez Niepubliczny ośrodek w Klimontowie. Zakres usług świadczony przez tę placówkę jest bardzo ograniczony. Mieszkańcy Klimontowa sygnalizują ,że parter budynku jest zajęty, a piętro wolne. Szczególnie oczekiwane usługi to: reumatolog, kardiolog, specjalisci od cukrzycy. Nazwisko Kierownika Placówki: Kubas.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: "...Decyzję o rozszerzeniu świadczeń medycznych udzielanych w Przychodni Klimontów podejmuje wyłącznie Dyrektor/Kierownik podmiotu leczniczego.Gmina Sosnowiec nie pełni nadzoru właścicielskiego nad w/w podmiotem leczniczym. Mając na uwadze powyższe sugeruję, aby rozważyć możliwość zwrócenia się w przedmiotowej sprawie bezpośrednio do osoby zarządzającej w/w przychodnią".

Interpelacja Nr 170 z dnia 9.10.2013

Zwracam się w imieniu mieszkańców dzielnicy Klimontów o informację jak będa się kształtowały w najbliższym czasie stawki za wywóz śmieci. Czy to właściwy moment do takiej analizy.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: Treść odpowiedzi jest bardzo obszerna. Proszę osoby zaniteresowane o kontakt ze mną.

Intepelacja Nr 171 z dnia 9.10.2013

Zwracam się o umieszczenie w planie inwestycyjnym na rok 2014- remont tzw. obwodnicy klimontowskiej- tzn. ulic: Kraszewskiego, Zapolskiej i Braci Gierymskich.

Odpowiedź Urzedu Miejskiego w Sosnowcu: " w 2014 roku nie jest planowany kompleksowy remont tych ulic. W miarę potrzeb MZUK będzie usuwał ubytki stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa użytkowników".

Interpelacja Nr 172 z dnia 9.10.2013

Zwracam się o umieszczenie w planie inwestycyjnym sosnowieckiego MOSiR, pomieszczenia tzw "cechowni" znajdującego się nad basenem w Klimontowie. Mieszkańcy wiążą z tym pomieszczeniem duże nadzieje, zważywszy, że w tej dzielnicy brakuje Domu Kultury z prawdziwego zdarzenia.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: "...Niestety nie dysponujemy wolnymi środkami finansowymi by samodzielnie ponieść koszt modernizacji przedmiotowego obiektu stąd trwają poszukiwania możliwości pozyskania wsparcia ze źródeł zewnętrznych".

Interpelacja Nr 173 z dnia 9.10.2013

Interpelacja w sprawie wykoszenia porostów ze skarp rowu melioracyjnego zlokalizowanego w rejonie ul.Sokolskiej/Dzikiej.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: "Rów zostanie wykoszony w miesiącu październiku".

Interpelacja Nr 174 z 14.10.2013

Interpelacja w sprawie uzupełnienia asfaltu na dylatacjach na odcinku ul.Sokolska do ul.3 Maja nad DK-94.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: "naprawa dylatacji na obiektach mostowych w większości przypadków dotyczy wymiany całych elementów. Wiąże się to z koniecznością zaplanowania znacznych środków finansowych. MZUK dokona uzupełnień asfaltu na wiadukcie celem złagodzenia występujących niedogodności".

Interpelacja Nr 175 z 14.10.2013

Interpelacja w sprawie usunięcia uszkodzeń na ul.Północnej powstałych na wskutek układanie rur ciepłowniczych przez TAURON wzdłuż ulicy Północnej na Środuli.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: "Wykonawca prac wykonał utwardzenie pobocza jezdni drogi głównej. Dodatkowo wykonawca zamontuje w miejscu zdemontowanych betonowych nowe bariery energochłonne. Firma wykonująca prace związane z przebudową ww.sieci dokonała miejscowych napraw jezdni, tam gdzie została ona zniszczona przez pojazdy i maszyny które były użyte do prowadzenia robót. Jednocześnie informujemy, że ul.Północna od strony DK-94 nie posiada krawężnika, gdyż woda opadowa z jezdni odprowadzona jest bezpośrednio na pobocze, zieleńce w celu rozsączenia w grunt".

Interpelacja Nr 176 z 29.10.2013

W imieniu mieszkańców Środuli Dolnej zwracam się o dokończenie udrożnienia kanału odprowadzającego wody z rejonu ul.Sokolskiej/Dzikiej do Potoku Zagórskiego. Dotychczas wykonano 100 mb. Do zakończenia pozostało 100 mb i wycięcie 2 wierzb, które wyrosły w korycie. 

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: "...Wykoszono i odmulono rów od przepustu przy ul. Sokolskiej na odcinku 100 m. ...Wytypowano do usunięcia drzewa z gatunku wierzba biała, kolidujące z udrożnieniem kanału odprowadzającego wodę do Potoku zagórskiego....Wydział zleci prace związane z wycięciem drzew po uzyskaniu decyzji zezwalającej na ich usunięcie".

Interpelacja Nr 177 z 5.11.2013

Zwracam się o usunięcie ubytków w nawierzchniach dróg:

 • ul.Seweryna Goszczyńskiego ( na wysokości Piekarni "Kłos")
 • ul.Sokolska- na wysokości wjazdo do Sklepu Decathlon.
 • ul.3 Maja ( na światlach przy Ślimaku)- od strony dojazdu ze Środuli.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: " Usunięcie ubytków w mawierzchni jezdni ul. Seweryna Goszczyńskiego, Sokolskiej i 3 Maja (we wskazanych fragmentach ) zostanie zlecona do realizacji MZUK".

Interpelacja Nr 178 z 5.11.2013

Zwracam się o umieszczenie kosza na śmieci na przystanku autobusowym Środula Dolna na ul.Sokolskiej ( kierunek Będzin -Sosnowiec).

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: " W miesiącu listopadzie 2013 na przystankach autobusowych zlokalizowanych przy ul.Sokolskiej zostaną ustawione betonowe kosze na śmiecie".

Interpelacja Nr 179 z 13.11.2013

Zwracam się o poprawę nawierzchni na ul.Piotrkowskiej (na odcinku od Fakopu do Ogrzewalni.

Zwracam się o wymianę lub oczyszczenie zamalowanych przez wandali znaków drogowych na ulicach:

 • ul. Bohaterów Getta
 • ul.Prusa
 • ul.Północna

 Sygnalizuję brak znaków drogowych " zakaz skrętu w prawo i w lewo" na ul.Krasińskiego przy dojeździe do ul.Szreniawskiego.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: " Prace w zakresie uzupełnienia ubytków ulicy Piotrkowskiej zostały wykonane w dniu 21.11.2013 r. Odnośnie oznakowania pionowego w rejonie zgłoszonych przez Pana Radnego ulic informuję, że Zespoł Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przeprowadził lustrację dróg pod kontem zgodności z obowiązującą na tym obszarze organizacją ruchu- nie stwierdzając nieprawidłowości. Tarcze znaków pomalowanych sprayem są sukcesywnie wymieniane przez służby Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych. Zgodnie z informacją przedłożoną do właściwego merytorycznie Wydziału Organizacji Zarządzania Drogami i Ruchem Drogowym zakład kompleksowo planuje je wymienić w terminie do końca m-ca lutego 2014 r."

Interpelacja Nr 180 z 13.11.2013

Interpelacja zgłoszona przez mieszkańców Klimontowa:

 • Firma sprzątająca Park w Klimontowie czyni to sporadycznie. Mieszkańcy nie są zadowoleni z poziomu świadczonych usług.
 • Mieszkańcy sygnalizują konieczność poszerzenia bazy parkingowej wokół Centrum Pediatrii. Pacjenci Centrum Pediatrii blokują samochodami całe osiedle, czym zakłócają bezpieczeństwo w ruchu drogowym
 • Naprawa nawierzchni na odcinku od ul. Kraszewskiego do ul.Makuszyńskiego ( w okolicy tzw "Watykanu").

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: "Park w Klimontowie objęty jest całorocznym utrzymaniem przez Firmę Jampich. Firma zobowiązana jest do zagrabienia liści 1 raz w roku do końca listopada. Jednocześnie informuję, że został opracowany projekt organizacji ruchu dla wykorzystania istniejącego chodnika przy ul.Zapolskiej jako pasa postojowego. Jednocześnie ruch pieszy skierowany zostanie na chodnik po drugiej stronie. Remont ul.Kraszewskiego zostanie dokonany przez MZUK w ramach posiadanych środków.

 

Interpelacja Nr 181 z 13.11.2013

Jaka jest przyczyna wstrzymania wydawania przez Miasto Sosnowiec "Rocznika Sosnowieckiego". Ukazujący się od 1992 r. "Rocznik" był jedynym źródłem wiedzy dla przyszłych pokoleń o pracy sosnowieckiego samorządu.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: "...Muzeum w Sosnowcu od wielu lat wydawało corocznie "Rocznik Sosnowiecki", za który merytorycznie był odpowiedzialny redaktor naukowy, wybierany spośrod grona pracowników UŚ. Ostatni tom "Rocznika Sosnowieckiego" miał  być opublikowany w 2012 r., a jego redaktorem naukowym był dr Kazimierz Gołosz. Miał być poświęcony tematyce związanej z 110 rocznicą otrzymania praw miejskich. Niestety pomimo ponagleń autorow i instytucji przez Muzeum nie udało się zebrać kompletu materiałów przewidzianych do druku. Miał być wydany połączony rocznik za 2011 i 2012, niestety Muzeum nie ma na to środków. Jest szansa, że Muzeum wznowi wydawanie Rocznika Sosnowieckiego po pozyskaniu środków..."

Interpelacja Nr 182 z 13.11.2013

Czy z punktu widzenia sosnowieckich placówek oświatowych (Licea Ogólnokształcące) w Nowym Roku Szkolnym 2013/2014 zostały zaproponowane młodzieży nowe profile zachęcające młodzież do nauki w Sosnowcu.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: Pełna treść odpowiedzi u radnego Zbigniewa Jaskierni.

Interpelacja Nr 183 z 1.11.2013

Mieszkanka Sosnowca z ul.Partyzantów zwróciła się z prośbą o pomoc, bo ma wątpliwości co do szczelności instalacji w jej budynku.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: "...Zwróciliśmy się do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sosnowcu celem podjęcia stosownych działań w zakresie budzącym obawy ww.mieszkanki..."

Interpelacja Nr 184 z 3.12.2013

Mieszkanka Sosnowca z ul.Ordonówny zwróciła się o pomoc materialną, a także o odzież i wyżywienie.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: "W/w mieszkanka jest pod stałą opieką MOPS. Otrzymuje i otrzyma szerokie wsparcie..."

Interpelacja Nr 185 z 3.12.2013

Zwróciłem się do władz Miasta Sosnowca z zapytaniem czy istnieje w Sosnowcu tzw "Bank żywności", z którego mogą korzystać najbardziej potrzebujący.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu:  " na terenie miasta Sosnowca taki bank nie funkcjonuje. Jednocześnie informujemy, że z posiadanych informacji wynika, że przy sosnowieckich parafiach działają zespoły charytatywne, które realizują Program PEAD".

Interpelacja Nr 186 z 5.12.2013

Zwracam się z zapytaniem kiedy planowana jest budowa kanalizacji  na terenie Dolnej Środuli. Kiedy planowana jest budowa chodników przy ul.Sokolskiej.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: "......z uwagi na okres programowania, Gmina obecnie nie planuje w latach 2014-2015 realizacji zadań nie związanych z w/w programem, dotyczy to również rozbudowy ulicy Sokolskiej wraz z ciągami pieszymi". Pełna odpowiedź u radnego do wglądu.

Interpelacja Nr 187 z 5.12.2013

W rejonie Dolnej Środuli brak jest barierek na mostkach zlokalizowanych nad Potokiem Zagórskim.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: " ...polecono służbom Wydziału Organizacji Zarządzania Drogami i Ruchem Drogowym i MZUK przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie mającej na celu określenie zakresu rzeczowego prac i sporządzenia wyceny dla wykonania balustrad zabezpieczających przepusty..."

Interpelacja Nr 188 z 5.12.2013

Zwracam się z zapytaniem o mozliwość przedłużenia kładki na wysokości Osuedla Środula z Osiedla do Parku Środula ( nad ul. Norwida).

Odpowiedź Urzedu Miejskiego w Sosnowcu: "...sprawa przedłużenia kładki dla pieszych nad ul.3 Maja była rozważana już od dłuższego czasu. Zadanie takie wymaga przeprowadzenia procedury jak dla zadania inwestycyjnego, m.in. opracowania dokumentacji projektowej. Obecnie Gmina czyni starania o pozyskanie dofinansowania ze środków UE w ramach programu ZIT- Zintegrowane Inwestycje Terytorialne na zadania obejmujące m.in. przebudowę przejść podziemnych na terenie miasta Sosnowca, dwóch kładek dla pieszych ( w tym również wnioskowana przez Pana radnego), peronów i zatok autobusowych. Realizacja planowana jest na lata 2014-2020. W przypadku dofinansowania możliwa byłaby przebudowa ww.kładki."

Interpelacja Nr 189 z 5.12.2013

Zwracam się z apelem o możliwość przeanalizowania zagospodarowania terenu pomiędzy ulicami: Witkiewicza- Pola i Rodakowskiego.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu:" ..przedmiotowy teren objęty jest utrzymaniem interwencyjnym obejmującym regularną zbiorkę zanieczyszczeń oraz koszeniem dwa razy w roku. Natomiast rejon w pobliżu miejskiego placu zabaw utrzymywany jest w czystości regularnie. W odniesieniu do poruszonej kwestii zagospodarowania informuję, ze musi ono zostać poprzedzone szczegółowym opracowaniem zakresu oraz oszacowaniem kosztów inwestycji.....obecnie nie można zagwarantować realizacji zagospodarowania przedmiotowych terenów bez zabezpieczenia finansowego".

Interpelacja Nr 190 z 5.12.2013

Zwracam się z apelem do władz Sosnowca, Spółdzielni Mieszkaniowej Środula oraz Wspólnot Mieszkaniowych o podjęcie wspólnych uzgodnień odnośnie modernizacji infrastruktury parkongowej w rejonie ul.Goszczyńskiego.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: " Ubytki na ul. Goszczyńskiego na wysokości Piekarni "Kłos" zostaną uzupełnione przez MZUK. Natomiast sprawa przebudowy parkingu pozostaje bez odpowiedzi..."

Interpelacja Nr 191 z 5.12.2013

Zwracam się do władz Sosnowca o przeanalizowanie możliwości stworzenia Domu Kultury w budynku dawnego Gimnazjum Nr 10 przy ul.Północnej.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu:" Gmina Sosnowiec nie jest w stanie powołać nowej instytucji kultury. Główną przyczyną są ograniczenia finansowe....."

Interpelacja Nr 192 z 5.12.2013

Zwracam się z apelem do władz Sosnowca o nadanie jednej z ulic naszego miasta imienia Aleksego Bienia. Wybitnego Prezydenta Sosnowca z lat międzywojennych, twórcę kanalizacji, wodociągów i tramwajów. Posła na Sejm. W 2014 roku przypada 120 rocznica urodzin.

Odpowiedź Urzedu Miejskiego w Sosnowcu:" Na terenie miasta nie ma ulicy bez nazwy, którą można by nazwać imieniem Aleksego Bienia. Wniosek Pana zostanie rozpatrzony w chwili pojawienia się możliwości jego realizacji."

Interpelacja Nr 193 z 13.01.2014

Zwracam się o uzupełnienie brakujących elementów progów zwalniających na ul.Kisielewskiego w Sosnowcu.

Odpowiedź Urzedu Miejskiego w Sosnowcu: "Wszystkie brakujące elementy zostaną uzupełnione na wiosnę bieżącego roku. Wydział Organizacji Zarządzania Drogami i Ruchem Drogowym zaplanował w roku 2014 budowę wyniesionych przejść dla pieszych w rejonie Szkoły, z czym wiąże się demontaż (przeniesienie elementów) jednego z progów, ktorego części zostaną wykorzystane do naprawy już  istniejących ".

Interpelacja Nr 194 z 13.01.2014

Zwracam sie o naprawe zniszczonych elementow rozgraniczających ruch na ul.Prusa w rejonie zjazdu na ul.Pola.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: " Słupek przeszkodowy U-5 zespolony ze znakiem C-10 zabudowany w ciągu ulicy Prusa w rejonie skrzyżowania z ulicą W.Pola został wymieniony przez służby Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w dniu 17.01.2014.

Interpelacja Nr 195 z 13.01.2014

Zwracam się o uzupelnienie odcinka ok. 2 m brakującej bariery energochłonnej na wiadukcie w ciągu ul.3 Maja nad DK-94.

Odpowiedź Urzedu Miejskiego w Sosnowcu: " Brakująca bariera energochłonna na wiadukcie w ciągu ulicy 3 Maja nad DK-94 została polecona do uzupelnienia. Prace związane z montażem opisywanego elementu infrastruktury drogowej wykona MZUK w terminie bezzwlocznym przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.

 

Interpelacja Nr 196 z 13.01.2014

Zwracam się o uzupełnienie brakującej żarowki w latarni na skrzyżowaniu ul. Frankiewicza i Prusa.

Odpowiedź Urzedu Miejskiego w Sosnowcu: "Nie działające oświetlenie na skrzyżowaniu ul. Prusa i ul. Frankiewicza zostało przywrócone po wymianie uszkodzonych elementów słupa oświetleniowego w dniu 22.01.2014 r.

Interpelacja Nr 197 z 15.01.2014

Zwracam się z zapytaniem, kto odpowiada za utrzymanie w odpowiednim stanie technicznym wiaduktu w ciągu ul. 3 Maja w Sosnowcu nad DK-94. Balustrady na wiadukcie są skorodowane.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: " Sprawa zabezpieczenia antykorozyjnego balustrad wiaduktu, będzie brana pod uwagę do realizacji w ramach bieżącego utrzymania przez MZUK".

Interpelacja Nr 198 z 15.01.2014

Mieszkańcy dzielnicy Klimontów zwracają się o naprawę zdewastowanego przystanku tramwajowego przy ul. Hubala Dobrzańskiego w rejonie wejścia na stadion.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: " Polecenie naprawy wnioskowanego przystanku tramwajowego w rejonie wejścia na stadion, przekazane zostało pismem z dnia 28.01.2014 r. Spółce Tramwaje Śląskie S.A". Naprawa została wykonana.

Interpelacja Nr 199 z 15.01.2014

Mieszkańcy dzielnicy Klimontów zwracają się z prośbą , aby Urząd Miejski w Sosnowcu w oficjalnej korespondencji używał nazwy Park im. Wandy Malczewskiej.

Interpelacja Nr 200 z 15.01.2014

Mieszkańcy dzielnicy Klimontów wyrażają zainteresowanie działalnością Stowarzyszenia Rozwoju Klimontowa. Gdzie mieści się siedziba Stowarzyszenia, kto nim kieruje i jak mieszkańcy mogą się skontaktować ze Stowarzyszeniem.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: " Urząd przekazał wszelkie dane adresowe Stowarzyszenia".

Interpelacja Nr 201 z 15.01.2014

Mieszkańcy dzielnicy Klimontow zwracają się z zapytaniem, w jakim terminie dojdzie do zapowiedzianego spotkania z przedstawicielami Urzędu Miejskiego w Sosnowcu. Na spotkaniu tym mieszkańcy przedstawią priorytety co do spraw utrzymania dróg w dzielnicy.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: "Spotkanie takie odbyło się w dniu 30.10.2014 i została z niego sporzadzona notatka..."

Interpelacja Nr 202 z 15.01.2014

Mieszkańcy dzielnicy Klimontów zwracają się z zapytaniem co powstanie w miejscu dawnego targowiska przy ul.Kraszewskiego. Prowadzący tutaj dotychczas działalność zostali usunięci i dokonano dość dużej wycinki drzew.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: " W roku 2012 została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla wnioskodawcy na budowę pawilonu handlowo- usługowego wraz z parkingiem. Do chwili obecnej wnioskodawca nie podjął dalszych działań".

Interpelacja Nr 203 z 6.03.2014

Zwracam się o dokończenie pogłębiania rowu odprowadzającego wody z ul.Sokolskiej do Potoku Zagórskiego, oraz niezbędą wycinkę drzew w korycie.

Interpelacja Nr 204 z 6.03.2014

Zwracam się o pilne uzupełnienie bariery energochłonnej na ul.3 Maja nad DK-94, oraz ubytki w drodze na tej ulicy.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu:" Bariera została uzupełniona w dniu 17.03.2014".

Interpelacja nr 205 z 6.03.2014

Zwracam się o korektę skrzyżowania ul.Frankiewicza i Prusa, autobusy linii "55" mają problem z zakręceniem.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu:...Na omawianym skrzyżowaniu warunki widoczności są bardzo dobre i nie odnotowano zdarzeń drogowych wynikających z jego geometrii".

Interpelacja Nr 206 z 12.03.2014

Mieszkańcy ul.Legionów zwracają się z zapytaniem, jaka inwestycja powstaje na tej ulicy, oraz czy nie zakłóci dojaz do do ul.Legionów 5c i 5d, oraz do ul.Wesołej.

Interpelacja Nr 207 z 12.03.2014

Mieszkańcy dzielnicy Klimontow zwracają się z zapytaniem jakie są dalsze plany Miasta Sosnowiec odnośnie kompleksu sportowego w Dzielnicy Klimontów (stadiony piłkarskie, budynek klubowy i tor kolarski).

Interpelacja Nr 208 z 12.03.2014

Zwracam się do PINB Sosnowiec o przedstawienie ustaleń z właścicielem obiektu w centrum Klimontowa(dawny Dom Kultury). Obiekt nadal przedstawia obskurny widok.

Interpelacja Nr 209 z 12.03.2014

Zwracam się do Wydziału Gospodarki Komunalnej o przedstawienie harmonogramu remontu ulic na terenie Sosnowca na rok 2014 ( lista zadań pewnych do realizacji, oraz zadań rezerwowych).

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: "Urząd przekazał harmonogram prac remontowych".

Interpelacja Nr 210 z 12.03.2014

Mieszkańcy Klimontowa wnioskują do Straży Miejskiej w Sosnowcu o ukaranie mandatem p.Banysia właściciela terenu w rejonie ul.Zapolskiej 12 (dawny plac zabaw) o zlokalizowanie na tym miejscu dzikiego wysypiska.

Interpelacja Nr 211 z 12.03.2014

Wniosek mieszkańców Klimontowa o dokończenie wiaty przystankowej w rejonie wejścia na stadion, ul.Dobrzańskiego.

Interpelacja Nr 212 z 13.03.2014

W imieniu mieszkańców Sosnowca zwracam się o uporządkowanie brzegów rzeki Czarna Przemsza szczególnie na odcinku od ul. Warneńczyka do budynku Sądu Rejonowego.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: " ...Za utrzymanie skarp oraz brzegów rzeki Czarnej Przemszy odpowiada Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach Inspektorat w Przeczycach. Zwrócono się o uporządkowanie brzegów rzeki. Montaż ławek zostanie rozważony po przeprowadzeniu nowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę ławek parkowych".

Interpelacja Nr 213 z 26.03.2014

Wniosek mieszkańców Klimontowa w sprawie placu zabaw w Parku im. Wandy Malczewskiej w Klimontowie. Istnieje konieczność naprawy zdewastowanego płotka uniemozliwiającego wejście psów, a także istnieje konieczność remontu huśtawek.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: Mieszkanka otrzymała pełną odpowiedź.

Interpelacja Nr 214 z 26.03.2014

Interpelacja w sprawie czystości przystanków autobusowych na Osiedlu Środula.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: ".....Polecono podleglym służbom wzmożenie kontroli na przystankach. Przystanek przy ogródkach działkowych zostanie uprzątnięty z gruzu na przełomie marca i kwietnia bieżącego roku."

Interpelacja Nr 215 z 26.03.2014

Interpelacja w sprawie gromadzenia odpadów przy Ogrodach Działkowych oraz plagi szczurów na ul.Dzikiej.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu:"...Zarząd Ogrodu został zobligowany do wystawiana pojemników, do których właściciele ogródkow będą mogli wrzucać odpadki. "

Interpelacja Nr 216 z 26.03.2014

Interpelacja w sprawie montażu słupków blokujących przejazd przez pas zieleni między DK-94 a ul.Północną.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu:"....Polecona zostanie MZUK zabudowa fizycznych przeszkód w newralgicznych miejscach..."

Interpelacja Nr 217 z 26.03.2014

Interpelacja w sprawie utrzymania w czystości skarpy pomiędzy ul.Witkieiwicza i W.Stwosza.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: "...Zalegające nieczystości nie są efektem złej pracy Firmy działającej na zlecenie Miasta.....Krzewy z gatunku dereń bialy zostaną przycięte".

Interpelacja Nr 218 z 9.04.2014

Interpelacja w sprawie pomocy materialnej dla mieszkanki Sosnowca.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu:"...Została udzielona kolejna pomoc mieszkance".

Interpelacja Nr 219 z 8.04.2014

Interpelacja w sprawie naprawy torowiska na ul. Staszica w Sosnowcu, oraz położenia asfaltu na odcinku od ul. Okrzei do ul. Piotrkowskiej.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: "..Odpowiedzi Urzędu nic w tej sprawie nie wniosły, a Tramwaje Śląskie zupełnie nie reagują na monity, mimo wielu deklaracji"

Interpelacja Nr 220 z 14.04.2014

Interpelacja w sprawie poprawy stanu nawierzchni na ul. Północnej oraz montażu krawężników na tej ulicy. Ponadto interpelacja dotycząca poprawy nawierzchni ul. Piotrkowskiej na odcinku od Fakopu ( obecnie Foster Wheller) do granic Będzina.

Odpowiedź Urzedu Miejskiego w Sosnowcu: "...Urząd Miejski w Sosnowcu uznaje,że stan ulicy Północnej nie budzi zastrzeżeń. Uzupełnienie nawierzchni ul. Piotrkowskiej zostało zrealizowane". Moje stanowisko jako radnego w powyzszej sprawie jest zupełnie odmienne i będę interpelował ponownie.

Interpelacja Nr 221 z 8.05.2014

Interpelacja mieszkanki ul. Dobrzańskiego w sprawie otrzymania mieszkania komunalnego.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: "......Zaoferowano zainteresowanej dwa lokale, których nie przyjęła. W ostatnim okresie zaproponowano kolejną propozycję. Sprawa w toku."

Interpelacja Nr 222 z 8.05.2014

Interpelacja w sprawie uzupełnienia ubytków w ulicach: Słowackiego, Bohaterów Getta, Prusa.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: W/w prace zostaną zrealizowane przez MZUK w ramach bieżącego utrzymania dróg. Realizacjia zgodnie z harmonogramem robót.

Interpelacja Nr 223 z 8.05.2014

Interpelacja w sprawie dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych.

Odpowiedź Urzedu Miejskiego w Sosnowcu: ".....Z powodu ograniczeń finansowych nie mogą zostać zrealizowane wszystkie wnioski...."

Interpelacja Nr 224 z 20.05.2014

Wraz z grupa radnych wystąpiłem o budowę boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Sosnowcu przy ul. Niepodległości 1.

Odpowiedź Urzedu Miejskiego w Sosnowcu: "...Do projektu budżetu gminy na 2015 rok zostanie wprowadzona propozycja zadania inwestycyjnego z 2-3 letnim cyklem realizacji. Dokumentacja zostanie zaktualizowana".

Interpelacja Nr 225 z 9.06.2014

W interpelacji zgłosiłem konieczność naprawy następujących miejsc:

 • zapadnięta studzienka na ul.Piotrkowskiej (rejon przejazdu kolejowego)
 • dziura w jezdni na ul.Słowackiego w rejonie Banku PKO.
 • odsłonięte dylatacje w ciągu ul. 3 Maja nad DK-94

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu:

Ad 1/ Termin realizacji do 18.07.2014

Ad 2/ Termin realizacji do 20.06.2014

Ad 3/ Termin realizacji do 28.07.2014

Interpelacja Nr 226 z 9.06.2014

Interpelacja dotyczy naprawy ul. Północnej zniszczonej wskutek prac TAURONU.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: "...stan techniczny nawierzchni ul. Północnej nie jest zadawalający.....Mając na względzie poprawę komfortu użytkowników drogi podjęte zostaną starania, aby w kolejnych latach wykonano nową nawierzchnię drogi".

Interpelacja Nr 226 z 24.06.2014

Interpelacja w sprawie poprawy widoczności w rejonie zjazdu z DK-94 na ul.Północną i na ul.Frankiewicza.Interpelacja w zakresie wykoszenia rejonu ul. Braci Mieroszewskich (Rondo im. JanaPawła II oraz ul. Ks. Blachnickiego).

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu:

 • Rejon ul.Braci Mieroszewskich- zrealizowany
 • Rejon ul. Ks. Blachnickiego- termin realizacji lipiec 2014
 • Wykoszenie krzewów w rejonie ul. Północnej, SKO Katowice wystąpi o wskazanie Organu Wykonawczego innej gminy i zobowiązanie go do przeprowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie wnioskowanych krzewów i wydania decyzji.

Interpelacja Nr 227 z 22.07.2014

Intepelacja zgłoszona w imieniu mieszkańców Środuli Dolnej, a dotycząca wykoszenia koryta potoku biegnącego od strony ul.Sokolskiej do Potoku Zagórskiego, a także kwestii zarastania koryta przez drzewa.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego: Wykoszenie rowu nastąpi do końca sierpnia. Natomiast wycinka wierzb w korycie potoku nastąpi  po 15.10.2014.

Interpelacja Nr 228 z 22.07.2014

Interpelacja dotyczy kwestii wykoszenia trawy na działce należącej do miasta w rejonie ul. Wieczorka i Słowackiego na Środuli. Do interpelacji został dołączony szczegółowy szkic.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego:  Wykoszenie zostało dokonane.

Interpelacja Nr 229 z 18.08.2014

Zwracam się o usunięcie ubytków w jezdni rejonie ulicy Wybickiego i Norwida w Sosnowcu na terenie Środuli.

Odpowiedź Urzedu Miejskiego: " Prace zlecone MZUK zostaną wykonane w terminie do 20.09.2014 r".

Interpelacja Nr 230 z 18.08.2014

Zwracam się o usunięcie naniesionej ziemi i kamieni na ul.Będzińskiej ( rejon zjazdu i wyjazdu na DK-94. Jest to efektem bardzo intensywnych opadów.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu:  "Oczyszczenie jezdni ul. Będzińskiej z namułu( żwiru) naniesionego po opadach deszczu, zostało polecone do realizacji przez MZUK".

Interpelacja Nr 231 z 18.08.2014

Zwracam się o przedstawienie planów Urzędu Miejskiego w Sosnowcu w zakresie kanalizacji Środuli Dolnej.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego:  " ...Obszar Dolnej Środuli z uwagi na brak wymaganego wskaźnika koncentracji sieci oraz brak decyzji o lokalizacji celu publicznego nie mógł ubiegać się o dofinansowanie w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Realizacja sieci kanalizacji w obszarze Dolnej Środuli może zostać zaplanowana przez Gminę Sosnowiec po 2015 r. w przypadku zabezpieczenia środków finansowych oraz pozyskania środków zewnętrznych".

Interpelacja Nr 232 z 18.08.2014

Zwracam się o przedstawienie planów Urzędu Miejskiego w Sosnowcu w zakresie zapobieżenia dalszej degradacji ul.Północnej w Sosnowcu. Brak odwodnienia tej drogi powoduje podmywanie i niszczenie jezdni !!

Odpowiedź Urzedu Miejskiego w Sosnowcu:  " ...Poleciłem podległym służbom WOZDiRD i MZUK dokonania lustracji obiektów wraz z określeniem zakresu rzeczowego bieżących napraw nawierzchni oraz pobocza drogi przed rozpoczęciem sezonu zimowego. Jednocześnie nadmieniam, że mając na względzie poprawę komfortu użytkowników drogi podjęte zostaną starania, aby w kolejnych latach wykonano nową nawierzchnię drogi".

Interpelacja Nr 233 z 18.08.2014

Zwracam się o przedstawienie terminu dokończenia remontu ulicy Jędryczki w Sosnowcu. Pozostał do wyremontowania odcinek od strony ul.Prusa, który jest najbardziej zniszczony.

Odpowiedź Urzedu Miejskiego w Sosnowcu:  " ...W bieżącym roku wybrano fragment jezdni ul. Jędryczki wykazujący największą degradację. Pozostałego fragmentu ulicy obecnie nie planuje sie do realizacji".

 Interpelacja Nr 234 z 19.08.2014

Interpelacja w sprawie placu zabaw w Parku im. Malczewskiej w Klimontowie. Przedstawienie stanu obecnego i wykazu koniecznie niezbędnych dalszych prac w trosce o bezpieczeństwo dzieci.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: Podjęte zostały działania w sprawie zgłoszonych nieprawidlowości w parku im. W. Malczewskiej i udzielono odpowiedzi zgłaszającej powyższe sprawy.

Interpelacja Nr 235 z 2.09.2014 ( wspólna 3 radnych ze Środuli)

Interpelacja dotyczy konieczności oczyszczenia rowu odprowadzającego wodę wzdłuż ulicy Podmokłej na Dolnej Środuli.

Interpelacja Nr 236 z 2.09.2014 ( wspólna 3 radnych ze Środuli)

Interpelacja dotyczy konieczności wymalowania pasów na ul.Sokolskiej w rejonie przystanku autobusowego.

Interpelacja Nr 237 z 2.09.2014

Interpelacja dotyczyła konieczności podniesienia przewróconych znaków drogowych oznaczających przejście dla pieszych w rejonie Przedszkola Miejskiego na Środuli w rejonie ul. Prusa.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego:  "....Znaki drogowe zostały uzupełnione".

Interpelacja Nr 238 z 4.09.2014

Zwracam się o doraźne uzupełnienie ubytków na ul. Bohaterów Getta ( na odcinku od ul. Frankiewicza do ul. Kreksów), oraz o umieszczenie w planie remontu dróg na rok 2015 remontu tego odcinka oraz położenie nowego chodnika.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego: W terminie do 14.10.2014 r. w ramach bieżącego utrzymania podjęte zostaną prace polegające na uzupełnieniu ubytków. W sprawie kompleksowego remontu temat zostanie rozpatrzony w kontekście budżetu 2015.

Interpelacja Nr 239 z 4.09.2014

Zwracam się o wykonanie prac w rejonie Kiosku "Ruchu" przy ul. Frankiewicza, ponieważ przy opadach deszczu tworza się tam duże zalewiska, a bardzo duży rucho samochodowy powoduje stałe oblewanie kiosku masami wody.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu:  W tym rejonie brak jest sieci kanalizacyjnej. Wnioskowany obszar ujęty jest w wykazie miejsc zagrożonych lokalnymi podtopieniami. W trakcie intensywnych opadów podejmowane sa czynności związane z mechanicznym odpompowaniem nadmiaru wody przy zastosowaniu zamiatarek.

Interpelacja Nr 240 z 4.09.2014

Zwracam się z zapytaniem, czy Miasto Sosnowiec planuje połączenie ścieżek od strony ul. Bora Komorowskiego z Parkiem na Środuli.

Odpowiedź Urzedu Miejskiego: "...Z uwagi na ograniczenia finansowe w budżecie Gminy obecnie nie planuje się remontu (dobudowy ścieżek w rejonie ul. Kisielewskiego...."

Interpelacja Nr 241 z 4.09.2014

Zwracam się o wycinkę traw na rondzie (zbieg ul. Sokolskiej i Komuny Paryskiej). Bardzo słaba widoczność dla kierowców.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: "Zadanie zostało wykonane".

Interpelacja Nr 242 z 4.09.2014

Zwracam się o przegląd progów zwalniających na ul. Kisielewskiego. Część jest zniszczonych.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego: "...Zgodnie z otrzymaną informacją Miejski Zakład Usług Komunalnych zaplanował realizację tego zadania w okresie listopad/grudzień 2014".

Interpelacja Nr 243 z 8.09.2014

W interpelacji zasygnalizowałem przewrócone znaki drogowe w rejonie wiaduktu w ciągu ulicy Prusa- Blachnickiego nad ul. 3 Maja

Odpowiedź Urzedu Miejskiego:  " Poprzewracane znaki zostały ponownie zabudowane w dniu 11.09.2014. Dodatkowo Wydział Organizacji Zarządzania Drogami i Ruchem Drogowym polecił uzupełnienie brakującego znaku D-6 "przejście dla pieszych" przy łączniku ulic Prusa z 3 Maja.

Interpelacja Nr 244 z 8.09.2014

W interpelacji zasygnalizowałem konieczność częstszych patroli Policji i Straży Miejskiej w rejonie ul. Kombajnistów z uwagi na częste akty wandalizmu.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego:  " Zgłoszony problem został przekazany Straży Miejskiej z poleceniem podjęcia stosownych działań zgodnie z posiadanymi kompetencjami".

 Interpelacja Nr 245 z 8.09.2014

Interpelacja dotyczy przycinki dziko rosnącej zieleni w rejonie ul. Norwida w Sosnowcu.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: " Zadanie zostanie wykonane w miesiącu wrześniu".

Interpelacja Nr 246 z 8.09.2014

Interpelacja dotyczy sprawy budowy chodników na ul. Norwida w Sosnowcu na odcinku od Przedszkola do Pawilonu FRAC.

Odpowiedź Urzedu Miejskiego: "...Obecnie nie planuje się rozbudowy ciągów pieszych przy ul. Norwida. Gmina prowadzi starania w zakresie pozyskania środków finansowych na przebudowę kładki dla pieszych nad ul. 3 Maja wraz z wykonaniem najazdu od strony ul. Norwida. Rozbudowa ciągów pieszych może być rozważana dopiero po zrealizaowaniu inwestycji".

Interpelacja Nr 247 z 8.09.2014

Interpelacja dotyczy konieczności zabezpieczenia dziury w murze budynku przy ul. Staszica 54 przeznaczonym do wyburzenia.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu:  Dziura została zamurowana.

Interpelacja Nr 248 z 14.09.2014

Interpelacja w sprawie przywrócenia nowo wybudowanemu odcinkowi ul. Klimontowskiej w Sosnowcu charakteru drogi osiedlowej.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego: "W dniu 3.10.2014 r odbyło się spotkanie przedstawicieli wnioskodawców i władz Urzedu Miejskiego podczas którego poinformowano mieszkańców, jakie działania zostaną w tej sprawie podjęte". Pełna wersja odpowiedzi znajduje sie u radnego Zbigniewa Jaskierni.

Interpelacja Nr 249 z 6.10.2014

Interpelacja dotyczy konieczności montażu nowych barier energochłonnych na wiadukcie nad ul. 3 Maja w ciągu drogi: Prusa i Blachnickiego. Bariery zostały uszkodzone w wypadku samochodowym. Brak barier może grozić poważnymi następstwami.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu:  " Bariera została w dniu 14.10.2014 r. wymieniona".

Interpelacja Nr 250 z 21.10.2014

Interpelacja dotyczy sprawy mieszkanki Klimontowa w sprawie starań o uzyskanie mieszkania komunalnego.

Interpelacja Nr 251 z 21.10.2014

Interpelacja dotyczy konieczności przycinki gałęzi na ul. Kraszewskiego 8 w Klimontowie. Suche gałęzie zagrażają bezpieczeństwu mieszkańców.

Interpelacja Nr 252 z 20.10.2014

Interpelacja w sprawie wniosku mieszkańców Klimontowa o likwidację sklepu nocnego z alkoholem w Parku im. Malczewskiej znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie Centrum Pediatrii.

Interpelacja Nr 253 z 20.10.2014

Interpelacja w sprawie prywatnego przedsiębiorcy, który kupił teren w rejonie dawnego targowiska w Klimontowie. Inwestycji nie zrealizował, a teren stał się wielkim wysypiskiem śmieci. Mieszkańcy pytają, czy Miasto może wymóc, aby inwestycja została zrealizowana.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu:  " Teren oznaczony geodezyjnie jako działka nr 475/10 obręb 0006 Klimontów stanowi własność Skarbu Państwa a aktualnymi użytownikami wieczystymi są osoby fizyczne występujący jako wspólnicy spółki cywilnej. Z uwagi na fakt, iż przedmiotowy teren nie stanowił zasobu nieruchomości Gminy Sosnowiec ani Skarbu Państwa tutejszy urząd nie prowadził sprzedaży prawa użytkowania wieczystego tej działki".

Interpelacja Nr 254 z 22.10.2014

Wniosek od mieszkańców ulicy Maliny w Sosnowcu w sprawie uzupełnienia ubytków w jezdni ulicy Maliny.

Odpowiedź Urzedu Miejskiego w Sosnowcu: "...Polecilem właściwemu merytorycznie Wydziałowi Organizacji Zarządzania Drogami i Ruchm Drogowym i MZUK dokonanie lustracji dróg wraz z infrastrukturą techniczną w osiedlu mieszkaniowym przy ul. Maliny oraz określenie zakresów rzeczowych prac niezbędnych do wykonania przed rozpoczęciem okresu zimowego".

Interpelacja Nr 255 z 4.11.2014

Mieszkańcy ul.Kaczeńców na Środuli Dolnej zwracają się o naprawę przewróconego znaku drogowego w rejonie skrzyżowania ul. Kaczeńców i Sokolskiej.

Odpowiedź Urzedu Miejskiego w Sosnowcu:  " Została polecona naprawa wskazanego oznakowania. Naprawę wykona MZUK".

Interpelacja Nr 256 z 4.11.2014

Interpelacja w sprawie naprawy uszkodzonych barier energochłonnych w rejonie wiaduktu nad DK-94 w ciągu ul.3 Maja zjazd do Auchan.

Odpowiedź Urzedu Miejskiego w Sosnowcu:  " ...UM w Sosnowcu przeoprowadza procedurę wyłonienia wykonawcy w ramach PZP. Po zakończeniu procedury bariery zostaną uzupełnione".

Interpelacja Nr 257 z 4.11.2014

Interpelacja na wniosek mieszkańców Klimontowa w sprawie zwiększenia ilości miejsc paringowych w rejonie Centrum Pediatrii w Sosnowcu.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: " ...W propozycjach planu remontów na rok 2015 zapisano zadanie związane z poszerzeniem istniejącego ciągu po stronie prawej od ul. Mjr. Henryka Hubala- Dobrzańskiego w celu umożliwienia wzdłużnego parkowania pojazdów".